NodeJS - ES5, ES6, TS

برای راحتی کار شما API V1, API V2, Web Service V1 به صورت یک مجموعه گردآوری شده که شما تنها کافی است با استفاده از npm اقدام به نصب نمایید.  در ضمن شما میتوانید از همین طریق به روزرسانی های جدید را نیز دریافت کنید. برای نصب میتوانید از دستور زیر نیز استفاده نمایید.

npm install niksms.library.javascript  --save

 

Microsoft .NET Framework

برای راحتی کار شما API V1, API V2, Web Service V1 به صورت یک مجموعه گردآوری شده که شما تنها کافی است با استفاده از Package Manager Console و یا Nuget Package Manager اقدام به نصب نمایید، تنظیمات مربوط به وب سرویس به صورت خودکار به app.config و یا web.config پروژه اضافه خواهد شد، در ضمن شما میتوانید از همین طریق به روزرسانی های جدید را نیز دریافت کنید. برای نصب میتوانید از دستور زیر نیز استفاده نمایید.

Install-Package NikSms.Library.Net

 

Microsoft .NET Core

برای راحتی کار شما API V1, API V2 به صورت یک مجموعه گردآوری شده که شما تنها کافی است با استفاده از Package Manager Console و یا Nuget Package Manager اقدام به نصب نمایید، در ضمن شما میتوانید از همین طریق به روزرسانی های جدید را نیز دریافت کنید. برای نصب میتوانید از دستور زیر نیز استفاده نمایید.

Install-Package NikSms.Library.NetCore