برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GroupSMS مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GroupSMS با استفاده از پروتکل Post در زبان Php برای ارسال پیامک گروهی به 2 شماره تلفن در تاریخ  2018/01/04 و ساعت 10:00  اورده شده است. توجه داشته باشید که به جای شماره های دریافت کننده و ارسال کننده که در زیر به جای آنها  *  قرارداده شده است باید شماره های مورد نظر خود را وارد نمایید. 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/groupSms?username=YourUsername&password=YourPassword&senderNumber=**********&numbers=**********,***********&sendOn=2018/01/04-10:00&sendType=1&messageIds=1001,1002&message=Here You Should Put Your Message Text

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/fa/publicapi/groupSms', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', 'senderNumber' => '*********', 'numbers' => '***********,***********', 'sendOn' => '2018/01/04-10:00', 'sendType' => '1', 'messageIds' => '1001,1002', 'message' => 'Here You Should Put Your Message Text' )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }