برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامت��های ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد ContactMemberDelete مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد ContactMemberDelete با استفاده از پروتکل Post در زبان Php آورده شده است.

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/contact/member/delete?username=YourUsername&password=YourPassword&id=contactId

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/api/v2/contact/member/delete', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', 'id' => ContactMemberId )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }