در زیر نحوه استفاده از متد PTPSms آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها PTPSms رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متدهای PtpSmsDictionary و یا  PtpSms  در برنامه خود عملیات ارسال پیام تک به تک را انجام دهید.

 - تابع PtpSmsDictionary برای دریافت تلفن ها و متن پیام ارسالی به هر تلفن  از شما یک دیکشنری دریافت می کند. در این دیکشنری کلید شماره تلفن و value متن پیام ارسالی به آن تلفن است.

- تابع PtpSms یک List از string  به عنوان لیست شماره تلفن ها و یک List از string  به عنوان متن های ارسالی از شما دریافت می کند و نظیر به نظیر پیام ها را به تلفن ها ارسال می کند.

 

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
using NikSms.Library.Net.ViewModels; using NikSms.Library.Net.WebApi; using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Threading.Tasks; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV1Client { private readonly PublicApiV1 service; public NikSmsApiV1Client(string username, string password, string culture = "fa") { service = new PublicApiV1(username, password, culture); } public async Task<string> PtpSmsDictionary( string senderNumber, Dictionary<string, string> recepients, DateTime? sendOn = null, int? sendType = null, List<string> yourMessageIds = null ) { return await PtpSms(senderNumber, recepients.Keys.ToList(), recepients.Values.ToList(), sendOn, sendType, yourMessageIds); } public async Task<string> PtpSms( string senderNumber, List<string> numbers, List<string> messages, DateTime? sendOn = null, int? sendType = null, List<string> yourMessageIds = null ) { var result = await service.PtpSms(senderNumber, numbers, messages, sendOn, sendType, yourMessageIds); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Exception("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Exception("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Exception("Ooops its our fault!"); default: throw new Exception("You sould not be here... :D"); } } } }