برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد ContactMemberCreate مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد ContactMemberCreate با استفاده از پروتکل Post در زبان #C برای ساخت مخاطب جدید در دفترتلفن آورده شده است. 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/contact/member/create?username=YourUsername&password=YourPassword&birthDate=putContactBirthday&description=putContactDescription&email=putContactEmail&fullName=putContactName&mobile=putContactMobile&weddingDate=putContactWeddingDate&groupId=putIdOfContactGroup&IsBlackList=putTrueOrFalse&Male=putTrueOrFalse&married=putTrueOrFalse&state=putState

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV2Client { public async Task<string> CreateContact(){ string url = "https://niksms.com/api/v2/contact/member/create"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUserName"; values["password"] = "YourPassword"; values["BirthDate"] = "ContactBirthDay"; values["CustomFields"] = {"CustomeFieldName" , "CustomeFieldValue"}; values["Description"] = "Description"; values["Email"] = "Email"; values["FullName"] = "FullName"; values["Mobile"] = "Mobile"; values["WeddingDate"] = "WeddingDate"; values["GroupId"] = "GroupId"; values["IsBlackList"] = true Or false; values["Male"] = true Or false; values["State"] = "State"; var response = await client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); return responseString; } } } }