برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد ContactCustomFieldUpdate مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد ContactCustomFieldUpdate با استفاده از پروتکل Post در زبان #C برای ویرایش نام یک فیلد اختصاصی مربوط یک گروه از مخاطبین در دفترچه تلفن آورده شده است. 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/contact/custom-field/update?username=YourUsername&password=YourPassword&id=FieldId&name=NewNameForField

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV2Client { public async Task<string> GetContactList(){ string url = "https://niksms.com/api/v2/contact/custom-field/update"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUserName"; values["password"] = "YourPassword"; values["id"] = field_id; values["name"] = "NewNameForField"; var response = await client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); return responseString; } } } }