برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GetSmsDeliveryWithClientId مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GetSmsDeliveryWithClientId با استفاده از پروتکل Post در زبان Php برای دریافت وضعیت 2 پیامک ارسال شده با استفاده از MessageId انها آورده شده است. توجه کنید که درقسمت MessageId ها به جای * شماره های MessageId مورد نظر خود را قرار دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/fa/publicapi/getSmsDeliveryWithClientId', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', 'messageIds' => '********,********', )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }