در زیر نحوه استفاده از متد P2PAsync آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها P2PAsync رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد P2PAsync در برنامه خود عملیات پیامک نظیر به نظیر سریع را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
using NikSms.Library.Net.WebApi; using NikSms.Library.Net.ViewModels; using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NikSMSDeveloper { public class NikSmsApiV2Client { private readonly PublicApiV2 service; public NikSmsApiV2Client(string username, string password) { service = new PublicApiV2(username, password); } public async Task<ApiV2SendP2PResult> P2PAsync(string senderNumber, Dictionary<string, string> p2p, DateTime? sendDate, List<long> localIds, long? callbackId, string callbackUrl) { var result = await service.SendP2PAsync(senderNumber, p2p, sendDate, localIds, callbackId, callbackUrl); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Exception("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Exception("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Exception("Ooops its our fault!"); default: throw new Exception("You sould not be here... :D"); } } } }