در زیر نحوه استفاده از متد ContactMemberGet آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها ContactMemberGet رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد ContactMemberGet در برنامه خود عملیات اطلاعات یک مخاطب از دفترچه تلفن خود را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
npm install --save niksms.library.javascript
import { ApiV2, LibOperationResultStatus, ApiV2ContactGroup } from 'niksms'; export default class NikSmsApiV2Client{ private service: ApiV2 constructor(username: string, password: string){ this.service = new ApiV2(username, password); } public async ContactMemberGet(): Promise<ApiV2ContactMember> { const result = await this.service.ContactMemberGet(MemebrIdToGet); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Error("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Error("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Error("Ooops its our fault!"); default: throw new Error("You sould not be here... :D"); } } }