در زیر نحوه استفاده از متد ContactGroupDelete آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها ContactGroupDelete رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد ContactGroupDelete در برنامه خود عملیات حذف یک گروه از دفترچه تلفن حساب کاربری خود را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
using NikSms.Library.Net.ViewModels; using NikSms.Library.Net.WebApi; using System; using System.Collections.Generic; using System.Threading.Tasks; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV2Client { private readonly PublicApiV2 service; public NikSmsApiV2Client(string username, string password) { service = new PublicApiV2(username, password); } public async Task<bool> ContactGroupDelete() { var result = await service.ContactGroupDelete(112200); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Exception("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Exception("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Exception("Ooops its our fault!"); default: throw new Exception("You sould not be here... :D"); } } } } ورودی ها