برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد ContactCustomFieldCreate مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد ContactCustomFieldCreate با استفاده از پروتکل Post در زبان #C برای ایجاد یک فیلد اختصاصی جدید برای یک گروه از مخاطبین در دفترچه تلفن آورده شده است. 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/contact/custom-field/create?username=YourUsername&password=YourPassword&groupId=YourGroupID&name=NewFieldName&type=FieldType

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV2Client { public async Task<string> GetContactList(){ string url = "https://niksms.com/api/v2/contact/custom-field/create"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUserName"; values["password"] = "YourPassword"; values["groupId"] = groupId; values["name"] = field_name; var response = await client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); return responseString; } } } }