برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GroupAsync مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GroupAsync با استفاده از پروتکل Post در زبان #C آورده شده است.

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/send/group-async?username=YourUsername&password=YourPassword&message=YourMessageText&senderNumber=YourSenderNumber&sendDate=TimeToSendMessage&recipients=ListOfRecipientsOfSMS&localIds=YourListOfIdsIDForSMS&callBackId=YourIdToCallBack&callBackUrl=YourCallBackUrl

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV2Client { public async Task<string> GroupAsync(){ string url = "https://niksms.com/api/v2/send/group-async"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUserName"; values["password"] = "YourPassword"; values["message"] = "YourMessageText"; values["senderNumber"] = "YourSenderNumber"; values["sendDate"] = "DateTimeToSend"; values["recipients"] = LisOfNumberOfRecipients; values["localIds"] = YourListOfIdsForSMSes; values["callBackId"] = YourIdToCallBack; values["localIds"] = "YourCallBackUrl"; var response = await client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.UTF8.GetString(response); return responseString; } } } }