برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GroupSMS مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GroupSMS با استفاده از پروتکل Post در زبان #C برای ارسال پیامک گروهی به 2 شماره تلفن در تاریخ  2018/01/04 و ساعت 10:00  اورده شده است. توجه داشته باشید که به جای شماره های دریافت کننده و ارسال کننده که در زیر به جای آنها  *  قرارداده شده است باید شماره های مورد نظر خود را وارد نمایید. 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/groupSms?username=YourUsername&password=YourPassword&senderNumber=**********&numbers=**********,***********&sendOn=2018/01/04-10:00&sendType=1&yourMessageIds=1001,1002&message=Here You Should Put Your Message Text

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV1Client { public async Task<NikSMsResultSend> GroupSMS(){ string url = "https://niksms.com/fa/publicapi/groupSms"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUserName"; values["password"] = "YourPassword"; values["senderNumber"] = "*********"; values["numbers"] = "*********,**********"; values["sendOn"] = "2018/01/04-10:00"; values["sendType"] = "1"; values["yourMessageIds"] = "1001,1002"; values["message"] = "Here You Should Put Your Message Text"; var response = await client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); NikSMsResultSend result = JsonConvert.DeserializeObject<NikSMsResultSend>(responseString); return result; } } } }