برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GetSmsDelivery مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GetSmsDelivery با استفاده از پروتکل Post در زبان Php برای دریافت وضعیت 2 پیامک ارسال شده با استفاده از NIKId انها آورده شده است. توجه کنید که درقسمت NIkId ها به جای * شماره های NikId مورد نظر خود را قرار دهید.

 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/getSmsDelivery?username=YourUsername&password=YourPassword&nikIds=*********&*********

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/fa/publicapi/getSmsDelivery', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', 'nikIds' => '********,********', )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }