برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد  می توانید به بخش معرفی متد GetReceiveSms مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GetReceiveSms در زبان #C برای دریافت پیامکهای خوانده نشده بین دو تاریخ 2018/01/01 تا 2018/03/01 آورده شده است. 

 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/getReceiveSms?username=YourUsername&password=YourPassword&startDate=2018/01/01&endDate=2018/03/01

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; string url = "https://niksms.com/fa/publicapi/getReceiveSms"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUsername"; values["password"] = "YourPassword"; values["startDate"] = "2018/01/01"; values["endDate"] = "2018/03/01"; var response = client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); List<NikSmsReceiveResult> result = JsonConvert.DeserializeObject<List<NikSmsReceiveResult>>(responseString); }