برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GetSmsDeliveryWithClientId مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GetSmsDeliveryWithClientId در زبان #C برای دریافت وضعیت 2 پیامک ارسال شده با استفاده از MessageId انها آورده شده است. توجه کنید که درقسمت MessageId ها به جای * شماره های MessageId مورد نظر خود را قرار دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
string url = "https://niksms.com/fa/publicapi/getSmsDeliveryWithClientId"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUsername"; values["password"] = "YourPassword"; values["nikSmsId"] = "*********,*********"; var response = client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); NikSmsReceiveStatus[] result = JsonConvert.DeserializeObject<NikSmsReceiveStatus[]>(responseString); }