برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد Numbers مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد Numbers با استفاده از پروتکل Post در زبان Php برای دریافت لیستی از شماره های اختصاصی خود در حساب کاربری و همچنین شماره هایی که از آنها پیامک دریافت کردید آورده شده است.

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/api/v2/account/numbers?username=YourUsername&password=YourPassword

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/api/v2/account/numbers', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }