برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامتر��ای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد GetDiscountCredit مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد GetDiscountCredit با استفاده از پروتکل Post در زبان Php برای دریافت تخفیف حساب کاربری آورده شده است.

 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/getDiscountCredit?username=YourUsername&password=YourPassword

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/fa/publicapi/getDiscountCredit', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }