در زیر نحوه استفاده از متد SendGroup آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها SendGroup رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد SendGroup در برنامه خود عملیات ارسال یک پیامک به یک گروه از شماره ها را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
using NikSms.Library.Net.WebApi; using NikSms.Library.Net.ViewModels; using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace NikSMSDeveloper { public class NikSmsApiV2Client { private readonly PublicApiV2 service; public NikSmsApiV2Client(string username, string password) { service = new PublicApiV2(username, password); } public async Task<ApiV2SendGroupResult> SendGroup(string senderNumber, List<string> recipients, string message, DateTime? sendDate, List<long> localIds) { var result = await service.SendGroup(senderNumber, recipients, message, sendDate, localIds); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Exception("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Exception("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Exception("Ooops its our fault!"); default: throw new Exception("You sould not be here... :D"); } } } }