در زیر نحوه استفاده از متد ContactMemberCreate آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها ContactMemberCreate رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد ContactMemberCreate در برنامه خود عملیات ایجاد یک مخاطب جدید در دفترچه تلفن حساب کاربری خود را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
npm install --save niksms.library.javascript
import { ApiV2, ApiV2ContactMember, LibOperationResultStatus, } from 'niksms'; export default class NikSmsApiV2Client{ private service: ApiV2 constructor(username: string, password: string){ this.service = new ApiV2(username, password); } public async ContactMemberCreate(): Promise<ApiV2ContactMember> { const member = <ApiV2ContactMember>{ BirthDate: new Date(1986, 5, 13), Description: "Contact description", Email: "contact email", FullName: "contact first and last name", GroupId: groupId, Male: isContactMale, Married: isContactMarried, Mobile: "contact mobile number", State: "contact state name" }; const result = await this.service.ContactMemberCreate(member); switch (result.Status) { case LibOperationResultStatus.Success: return result.Data; case LibOperationResultStatus.InvalidModel: throw new Error("Some required inputs are misssing..."); case LibOperationResultStatus.UnAuthorized: throw new Error("Some thing is wrong with your account (call support!)"); case LibOperationResultStatus.Failed: throw new Error("Ooops its our fault!"); default: throw new Error("You sould not be here... :D"); } } }