برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد ResetReceiveSmsVisitedStatus مراجعه کنید.

برای تعریف پیش نیاز ها در زبان #C به بخش توضیحات کلی زبان #C رجوع کنید.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد ResetReceiveSmsVisitedStatus در زبان #C برای تغییر وضعیت پیامک های خوانده شده به خوانده نشده بین دو تاریخ 2018/01/01 تا 2018/03/01 آورده شده است.

 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/resetReceiveSmsVisitedStatus ?username=YourUsername&password=YourPassword

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; string url = "https://niksms.com/fa/publicapi/resetReceiveSmsVisitedStatus"; using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["username"] = "YourUsername"; values["password"] = "YourPassword"; values["startDate"] = "2018/01/01-10:00"; values["endDate"] = "2018/03/01-10:00"; var response = client.UploadValues(url, values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); bool result = bool.Parse(responseString); }