برای مرور نحوه عملکرد متد و پارامترهای ورودی و خروجی این متد می توانید به بخش معرفی متد PTPSMS مراجعه کنید.

برای پیاده سازی این متد ازتابع SendRequest که در بخش توضیحات کلی آن را معرفی کردیم، استفاده خواهیم کرد.

در زیر یک نمونه نحوه استفاده از متد PTPSMS با استفاده از پروتکل Post در زبان Php برای ارسال 2 پیامک با متن متفاوت به 2 شماره تلفن در تاریخ  2018/01/04 و ساعت 10:00  اورده شده است. توجه داشته باشید که به جای شماره های دریافت کننده و ارسال کننده که در زیر به جای آنها  *  قرارداده شده است باید شماره های مورد نظر خود را وارد نمایید. 

 

برای استفاده از این متد به روش Get از لینک زیر استفاده کنید.

https://niksms.com/fa/publicapi/ptpSms?username=YourUsername&password=YourPassword&senderNumber=**********&numbers=**********,***********&sendOn=2018/01/04-10:00&sendType=1&yourMessageIds=1001,1002&message=Here You Should Put Your First Message Text, Here You should put your second message text

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
try{ $result = SendRequest('https://niksms.com/fa/publicapi/ptpSms', array( 'username' => 'YourUsername', 'password' => 'YourPassword', 'senderNumber' => '*********', 'numbers' => '***********,***********', 'sendOn' => '2018/01/04-10:00', 'sendType' => '1', 'messageIds' => '1001,1002', 'message' => 'Here You Should Put Your First Message Text, Here You Should Put Your First Message Text' )); echo $result; } catch(Exception $e){ echo $e->getMessage(); }