در زیر نحوه استفاده از متد ServerDateTime آورده شده است. برای اطلاع از عملکرد این متد و ورودی ها و خروجی های آن می توانید به بخش معرفی متدها ServerDateTime رجوع کنید.

شما می توانید با استفاده از کلاس پیشنهادی زیر و متد ServerDateTime در برنامه خود عملیات دریافت زمان سرور نیک اس ا اس را انجام دهید.

{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
using NikSms.Library.Net.ViewModels; using NikSms.Library.Net.WebApi; using System; using System.Threading.Tasks; namespace AwesomeApplication { public class NikSmsApiV2Client { private readonly PublicApiV2 service; public NikSmsApiV2Client(string username, string password) { service = new PublicApiV2(username, password); } public async Task<DateTime?> ServerDateTime() { return await service.ServerDateTime(); } } }