برای استفاده از کتابخ��نه های آماده درJavascript باید با استفاده از node.js و فرمان npm این کتابخانه ها را به پروژه خود اضافه کنید. به همین منظور فرمان زیر را در Command Line برای windows یا Terminal برای Mac وارد کنید.

npm install --save niksms.library.javascript

در ادامه به بررسی نحوه پیاده سازی متدها با استفاده از کتابخانه نصب شده می پردازیم.