برای پیاده سازی متد ها در زبان سی شارپ نکات زیر را در نظر بگیرید.

1- استفاده از کتابخانه های زیر و فراخوانی آنها در ابتدای کلاس برنامه.

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Net;

using System.Collections.Specialized;

using Newtonsoft.Json;

 

2- برای نصب NewtonSoft کافیست مطابق عکس زیر به در ویژوال استودیو به منوی Tools رفته و گزینه Package Manager Console  را انتخاب نمایید. (عکس شماره 1)

 

سپس خط زیر را در کنسول باز شده در پایین صفحه وارد کنید تا پکیج مورد نظر شما نصب شود. توجه داشته باشید که برای نصب این پکیج نیاز به اینترنت دارید.

Install-Package Newtonsoft.Json 

برای تحلیل نتایج بازگشتی از متدها می توانید از کلاس ها تعریف شده در بخش کدها (General Classes//) استفاده کنید.

پس از تعریف کلاس های بالا در پروژه خود در بخش بعد به نحوه پیاده سازی هر متد می پردازیم.
{{:: 'controllers.documentation.chooseFramework' | translate }}
PM > Install-Package NikSms.Library.Net
PM > Install-Package NikSms.Library.NetCore
//Import Libraries using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Net; using System.Collections.Specialized; using Newtonsoft.Json; //// //General Classes public class NikSMsResultGeneral { public enum StatusType { Successfull = 1, UnknownError = 2, InsufficientCredit = 3, ForbiddenHours = 4, Filtered = 5, NoFilters = 6, PrivateNumberIsDisable = 7, ArgumentIsNullOrIncorrect = 8, MessageBodyIsNullOrEmpty = 9, PrivateNumberIsIncorrect = 10, ReceptionNumberIsIncorrect = 11, SentTypeIsIncorrect = 12, Warning = 13, PanelIsBlocked = 14, SiteUpdating = 15 }; public StatusType Status { get; set; } string WarningMessage { get; set; } } public class NikSMsResultSend { public enum StatusType { Successfull = 1, UnknownError = 2, InsufficientCredit = 3, ForbiddenHours = 4, Filtered = 5, NoFilters = 6, PrivateNumberIsDisable = 7, ArgumentIsNullOrIncorrect = 8, MessageBodyIsNullOrEmpty = 9, PrivateNumberIsIncorrect = 10, ReceptionNumberIsIncorrect = 11, SentTypeIsIncorrect = 12, Warning = 13, PanelIsBlocked = 14, SiteUpdating = 15 }; public StatusType Status { get; set; } public int Id { get; set; } public long[] NikIds { get; set; } string WarningMessage { get; set; } } public class NikSmsStatusResult { public enum StatusType { NotFound = 0, DoNotSend = 1, InQueue = 2, sent = 3, ForbiddenHours = 4, InsufficientCredit = 5, Block = 6, NotDeliverdCanceled = 8, NotDeliverdSmsAdvertisingBlock = 9, NotDeliverdBlackList = 10, NotDeliverdDelay = 11, NotDeliverdFiltering = 14, WaitingForRecheckInOprator = 15, OpratorFault = 16, NotDeliveredBlocked = 17, SendedButStatusNotUpdated = 18, NotDeliveredDuplicate = 19, NotDeliveredBlockPanel = 20, NotDeliveredUnknownNumber = 21, WaitingForDeliveryBeforeSend = 22, NotDeliveredUnAccessible = 23, NotDeliveredNotAnswered = 24, NotDeliveredLineIsBusy = 25 }; public StatusType Status { get; set; } } public class NikSmsReceiveResult { public string Message { get; set; } public string SenderNumber { get; set; } public string ReceiveNumber { get; set; } public long Id { get; set; } public DateTime ReceiveDate { get; set; } public bool IsRelayed { get; set; } }