بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز دانش آموز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در کشور ما نور خدا هادی فضل است /  وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . . روز دانش آموز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شعار جدید روز دانش آموز ! “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع مایه ی آرامش است . . . روز دانش آموز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز  هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز  چون حفظ شده حرمت ووجهه دانش آموز  هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است  وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند  از فرصت ارتباط من کم کردند  هر وقت به هم عشق تعارف کردیم  از نمره ی انضباط ما کم کردند !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اختر و ماهی فروزانی محصل / تو آن جوایا ی عرفانی محصل  به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شعار جدید روز دانش آموز !  “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرکسی درجستجوی دانش است  اجر او تا منزلش در زایش است  او قدم هایش در راه خداست  علم نافع مایه ی آرامش است . . .  روز دانش آموز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اختر و ماهی فروزانی محصل تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل همان خــورشید تابانی محصل

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز دانش آموز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در کشور ما نور خدا هادی فضل است /  وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . . روز دانش آموز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شعار جدید روز دانش آموز ! “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع مایه ی آرامش است . . . روز دانش آموز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز  هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به به شده امروز چه پرشور ودل افروز  چون حفظ شده حرمت ووجهه دانش آموز  هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است  وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند  از فرصت ارتباط من کم کردند  هر وقت به هم عشق تعارف کردیم  از نمره ی انضباط ما کم کردند !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اختر و ماهی فروزانی محصل / تو آن جوایا ی عرفانی محصل  به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شعار جدید روز دانش آموز !  “ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرکسی درجستجوی دانش است  اجر او تا منزلش در زایش است  او قدم هایش در راه خداست  علم نافع مایه ی آرامش است . . .  روز دانش آموز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در مدرسه از نشاط من کم کردند از فرصت ارتباط من کم کردند هر وقت به هم عشق تعارف کردیم از نمره ی انضباط ما کم کردند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اختر و ماهی فروزانی محصل تو آن جوایا ی عرفانی محصل به دنیای که تاریک است ازجهل همان خــورشید تابانی محصل