بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز پدر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر ای که از تو جاری / خون زندگی تو رگهام   ای که از نور دو چشمت / نور زندگی به چشمام   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدرم   به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان   ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم   خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ز گلشن هستی چو خدا دانه ی ما کاشت   بر ریشه ی ما آب،پدر مایه پدر بود   در باغ وجود آفت و نقصان وملالست   در دفع هم آرایه و پیرایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه کسی میداند در پس این چهره مهربان خست گیت را . . .   پدرم برای تمام تلاش هایت،متشکرم   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم /  خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر جان قسم بجان عزیز ات که هیج گاه   یاد شکوه مند تو إز دل نمی رود   تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک   نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود . . .   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همسر عزیزم ، باش و با بودنت باعث بودن من باش   روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامی و دلبند خویش   تویی مایه ی بود و پیدایشم / کنا رت به ناز و به آسایشم   پدر تکیه گاه وجود منی /تو سرمایه ی هست و بود منی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دست های پر توانت ، همیشه بزرگ ترین حامی زندگی ام بوده .   آغوش امن تو بهترین جا برای فراموشی غم های زندگیم   روزت مبارک مرد زندگیم ، دوستت دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر بدانی   چه کسی،کشتی زندگی را   از میان موج های سهمگین روزگار   به ساحل آرام رویاهایت   رسانده است؟   “پدرت” را می پرستی . . .   روز پدر مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود   برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود   ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است   در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر جان روزت مبارک . فقط میتوانم بگویم دوستت دارم و از دور میبوسمت .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز مرد , روز سبیل , روز اشرف مخلوفات بر همه سبیل داران و همینطور بر جامعه ذلیل نساء مبارک باد.  باشد که بیش از پیش شاهد آقایی و سروری مردان باشیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حیف  حیف  حیف که خیلی نامردی.  .  .  .  وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز پدر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر ای که از تو جاری / خون زندگی تو رگهام   ای که از نور دو چشمت / نور زندگی به چشمام   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدرم   به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان   ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم   خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ز گلشن هستی چو خدا دانه ی ما کاشت   بر ریشه ی ما آب،پدر مایه پدر بود   در باغ وجود آفت و نقصان وملالست   در دفع هم آرایه و پیرایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه کسی میداند در پس این چهره مهربان خست گیت را . . .   پدرم برای تمام تلاش هایت،متشکرم   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد   سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد   لبی که زمزمه درد می کند شب و روز   به یمن روی تو پر نوشخند خواهد شد   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان / ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان   ای نام زیبایت همیشه اعتبارم /  خدمت به تو در همه حال، هست افتخارم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر جان قسم بجان عزیز ات که هیج گاه   یاد شکوه مند تو إز دل نمی رود   تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک   نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی رود . . .   روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همسر عزیزم ، باش و با بودنت باعث بودن من باش   روزت مبارک . از صمیم قلب دوستت دارم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر بشنو این حرف فرزند خویش / عزیزو گرامی و دلبند خویش   تویی مایه ی بود و پیدایشم / کنا رت به ناز و به آسایشم   پدر تکیه گاه وجود منی /تو سرمایه ی هست و بود منی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دست های پر توانت ، همیشه بزرگ ترین حامی زندگی ام بوده .   آغوش امن تو بهترین جا برای فراموشی غم های زندگیم   روزت مبارک مرد زندگیم ، دوستت دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر بدانی   چه کسی،کشتی زندگی را   از میان موج های سهمگین روزگار   به ساحل آرام رویاهایت   رسانده است؟   “پدرت” را می پرستی . . .   روز پدر مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون سایه ی رب بر سر ما سایه پدر بود   برسایه ی رب در صحف همسایه پدر بود   ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است   در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود   پدرم روزت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر جان روزت مبارک . فقط میتوانم بگویم دوستت دارم و از دور میبوسمت .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز مرد , روز سبیل , روز اشرف مخلوفات بر همه سبیل داران و همینطور بر جامعه ذلیل نساء مبارک باد.  باشد که بیش از پیش شاهد آقایی و سروری مردان باشیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حیف  حیف  حیف که خیلی نامردی.  .  .  .  وگرنه روز مردو بهت تبریک میگفتم