بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مژده آمدنت قیمت جان می ارزد/تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای حریم کعبه محرم بر طواف کوی تو/من به گرد کعبه می گردم به یاد روی تو گرچه بر محرم بود بوئیدن گل ها حرام/زنده ام من ای گل زهرا ز فیض بوی تو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این آخرین ستاره بخت است در زمین/آقای سبزپوش بهاری بیا ببین مرهم نمانده است و مداوا نمی شود/احساس های زخمی و دل های آهنین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کدام گوشه دنیا نهفته روی چو ماهت/اله من ز که پرسم نشان یوسف چاهت چقدر ناز غزل را کشیده ام که سراید/تمام سوز دلم را ز دوردست نگاهت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینجا کسی برای تو جا وا نمی کند/این خاک احترام به دریا نمی کند نامت برای دفع بلا روی طاقچه است/ورنه کسی نگاه به آقا نمی کند به امید بخشش آقا امام زمان و ظهورش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چشمی که داشت تازگی از شبنم نگاه/در انتظار با گذر لحظه شد عجین پر شد تمام ظرف زمان بی حضور تو/پس کی ظهور می کنی ای منجی زمین

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یوسف شود، آن کس که خریدار تو باشد عیسی شود، آن خسته که بیمار تو باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود قلبم به چشم هم زدنی سنگ می شود آقا ببخش بس که سرم گرم زندگی است کمتر دلم برای شما تنگ می شود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرهایقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یارب ز غمش تا چند اشکم ز بصر آید بنشسته سر راهش، شاید ز سفر آید تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش کوکب شمرم هر شب، شاید که سحر آید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا کند که بهار رسیدنش برسد/شب تولد چشمان روشنش برسد چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز/به این امید که دستم به دامنش برسد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید/چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید بیا که خاک رهت لاله زار خواهد شد/ز بس که خون دل از چشم انتظار کشید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از فکر گناه پاک بودن عشق است/از هجر تو سینه چاک بودن عشق است آن لحظه که راه می روی آقا جان/زیر قدم تو خاک بودن عشق است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفتم شبی به مهدی، اذن نگاه خواهم! گفتا که من هم از تو، ترک گناه خواهم! گفتم که ای امامم، از ما چرا نهانی؟! گفتا به چشم محرم همواره آشکارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود/مجال شادی بی اختیار خواهد بود خوش آن زمان که برآید به یک کرشمه دو کار/یکی ظهور امام و یکی شروع بهار

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز جمعه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مژده آمدنت قیمت جان می ارزد/تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای حریم کعبه محرم بر طواف کوی تو/من به گرد کعبه می گردم به یاد روی تو گرچه بر محرم بود بوئیدن گل ها حرام/زنده ام من ای گل زهرا ز فیض بوی تو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این آخرین ستاره بخت است در زمین/آقای سبزپوش بهاری بیا ببین مرهم نمانده است و مداوا نمی شود/احساس های زخمی و دل های آهنین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کدام گوشه دنیا نهفته روی چو ماهت/اله من ز که پرسم نشان یوسف چاهت چقدر ناز غزل را کشیده ام که سراید/تمام سوز دلم را ز دوردست نگاهت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینجا کسی برای تو جا وا نمی کند/این خاک احترام به دریا نمی کند نامت برای دفع بلا روی طاقچه است/ورنه کسی نگاه به آقا نمی کند به امید بخشش آقا امام زمان و ظهورش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چشمی که داشت تازگی از شبنم نگاه/در انتظار با گذر لحظه شد عجین پر شد تمام ظرف زمان بی حضور تو/پس کی ظهور می کنی ای منجی زمین

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یوسف شود، آن کس که خریدار تو باشد عیسی شود، آن خسته که بیمار تو باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود قلبم به چشم هم زدنی سنگ می شود آقا ببخش بس که سرم گرم زندگی است کمتر دلم برای شما تنگ می شود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرهایقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یارب ز غمش تا چند اشکم ز بصر آید بنشسته سر راهش، شاید ز سفر آید تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش کوکب شمرم هر شب، شاید که سحر آید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا کند که بهار رسیدنش برسد/شب تولد چشمان روشنش برسد چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز/به این امید که دستم به دامنش برسد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید/چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید بیا که خاک رهت لاله زار خواهد شد/ز بس که خون دل از چشم انتظار کشید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از فکر گناه پاک بودن عشق است/از هجر تو سینه چاک بودن عشق است آن لحظه که راه می روی آقا جان/زیر قدم تو خاک بودن عشق است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفتم شبی به مهدی، اذن نگاه خواهم! گفتا که من هم از تو، ترک گناه خواهم! گفتم که ای امامم، از ما چرا نهانی؟! گفتا به چشم محرم همواره آشکارم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود/مجال شادی بی اختیار خواهد بود خوش آن زمان که برآید به یک کرشمه دو کار/یکی ظهور امام و یکی شروع بهار