بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس قیام 17 شهریور

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هفدهم شهریور، سالروز قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستم شاهی پهلوی می باشد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به یاد عشق های آسمانی/به یاد لحظه های بی نشانی دلم را نازنین! سنگر به سنگر/به شوق ردپایی می کشانی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سمت ساحل آبی ست راهت/و صد آیینه شد محو نگاهت به یاد لحظه های سبز سنگر/گلی رویید جای سجده گاهت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آنان که زبان عشق را می دانند/لب بسته سرود عاشقی می خوانند با رفتن شان ترنم آمدن است/خورشید غروب کرده را می مانند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خون گر کشی خاک من، دشمن من/بجوشد گل اندر گل از گلشن من تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی/جدا سازی ای خصم، سر از تن من کجا می توانی، ز قلبم ربایی/تو عشق میان من و میهن من

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس قیام 17 شهریور

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هفدهم شهریور، سالروز قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستم شاهی پهلوی می باشد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به یاد عشق های آسمانی/به یاد لحظه های بی نشانی دلم را نازنین! سنگر به سنگر/به شوق ردپایی می کشانی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سمت ساحل آبی ست راهت/و صد آیینه شد محو نگاهت به یاد لحظه های سبز سنگر/گلی رویید جای سجده گاهت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آنان که زبان عشق را می دانند/لب بسته سرود عاشقی می خوانند با رفتن شان ترنم آمدن است/خورشید غروب کرده را می مانند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خون گر کشی خاک من، دشمن من/بجوشد گل اندر گل از گلشن من تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی/جدا سازی ای خصم، سر از تن من کجا می توانی، ز قلبم ربایی/تو عشق میان من و میهن من