بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز دامپزشکی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عرصه دامپزشکی عرصه خدمت به انسانهاست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دامپزشکی سختی کار و رفاه انسانها ، روزتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دامپزشکی برای سلامت ، غذا و زمین ،  روز ملی دامپزشک گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دامپزشكان : سربازان بي سنگر ، افتخار و غرور ،  متعهد و مظلوم ، روز ملی دامپزشکی بر شما مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دامپزشكي : تواضع و اخلاص و روحيه ي خاص ، روزتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دامپزشكي:  ارتقاء سلامت ، ایثار ، مسئوليت ، فداکاری ، بهداشت و سلامت جامعه  ، روز ملی دامپزشک مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

۱۴ مهر روز ملی دامپزشک بر سربازان گمنام عرصه ی بهداشت و سلامت مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست…  روز ملی دامپزشکی بر فعالان این عرصه مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روز دامپزشکی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عرصه دامپزشکی عرصه خدمت به انسانهاست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دامپزشکی سختی کار و رفاه انسانها ، روزتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دامپزشکی برای سلامت ، غذا و زمین ،  روز ملی دامپزشک گرامی باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دامپزشكان : سربازان بي سنگر ، افتخار و غرور ،  متعهد و مظلوم ، روز ملی دامپزشکی بر شما مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دامپزشكي : تواضع و اخلاص و روحيه ي خاص ، روزتان مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دامپزشكي:  ارتقاء سلامت ، ایثار ، مسئوليت ، فداکاری ، بهداشت و سلامت جامعه  ، روز ملی دامپزشک مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

۱۴ مهر روز ملی دامپزشک بر سربازان گمنام عرصه ی بهداشت و سلامت مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کسی که برای التیام درد انسان ها می کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می سوزاند مهربان ترین انسانهاست…  روز ملی دامپزشکی بر فعالان این عرصه مبارک باد