بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روزملی خلیج فارس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس روز ملی خلیج فارس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم روز خلیج فارس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند روز خلیج فارس مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس روزملی خلیج فارس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم روز ملی خلیج فارس را به شما تبریک می گوییم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای پاره تن وطن من، خلیج فارس/ای از تو شادی و محن من، خلیج فارس روز ملی خلیج فارس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه های من روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم روز خلیج فارس مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است روز ملی خلیج فارس بر شما مبارک باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روز ملی خلیج فارس بر عموم هم میهنان و ایران دوستان در سراسر گیتی مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند روز خلیج فارس مبارک باد