بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس لیلة الرغایب

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن   از غم به هر بهانه ممکن عبور کن   گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد   یک آسمان تازه و یک جاده جور کن   التماس دعا در شب آرزوها

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا   زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را   یکی همچون نسیم دشت می گوید :   «کنارت هستم ای تنها!!!»

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پشت هر کوه بلند،   سبزه زاری است پرازیاد خدا   و در آن باغ کسی می خواند   که خدا هست ، دگر غصه چرا؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا   ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است   تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟   شب آرزوهاست ، التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهشت و دوزخت ، با توست در پوست   چرا بیرون ز خود می‌جوئی، ای دوست ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در نبرد بین تو و دنیا   من روی تو شرط می بندم   اگه با خودت خدا رو داشته باشی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در آسانی ها خدا را بخوان تا در سختی ها صدایت برایش نا آشنا نباشد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شادی امروزم رابه خاطر نادانی دیروزم از دست دادم   خداوندا نادانی امروزم را بگیر ، تا شادی های فردایم را از دست ندهم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداوندا   آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم   خدایا زمین گیر شدنم را مپسند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیامبر صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله :   اِغتَنِمُوا الدُّعاءَ عِندَ الرِّقَّةِ فَإِنَّها رَحمَةٌ؛   دعا کردن را در هنگام رقّت قلب غنیمت شمرید، که رقت قلب، رحمت است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای   اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی   تنهای تنها ، نه ، نمی توان   با یاد و کمک خدا ، البته می توان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا به حق این شب عزیز همه رو به آرزوهاشون برسون   خدایا ما را آن ده که آن به   خدایا شیرینی بخشش و محبتت را به ما بچشان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آرزو دارم :   خورشید رهایت نکند   غم صدایت نکند   ظلمت شام سیاهت نکند   و تو را از دل آنکس که تنش در تن توست   حضرت دوست ، جدایت نکند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب می تونی هرآرزویی داری بگی   امشب یکی هست که صدات رو میشنوه   یکی که توی خلوت اشکات پا میذاره   شب آرزوهاست   منو از یاد نبر  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب آرزوهاست   باید دری برای مناجات وا شود   تا درد بی دوای گناهم دوا شود   باید کسی که نزد خدا دارد ابرو   وقت سحر به یاد دلم در دعا شود   التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ايّام خاص / اس ام اس لیلة الرغایب

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن   از غم به هر بهانه ممکن عبور کن   گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد   یک آسمان تازه و یک جاده جور کن   التماس دعا در شب آرزوها

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا   زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را   یکی همچون نسیم دشت می گوید :   «کنارت هستم ای تنها!!!»

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پشت هر کوه بلند،   سبزه زاری است پرازیاد خدا   و در آن باغ کسی می خواند   که خدا هست ، دگر غصه چرا؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا   ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است   تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟   شب آرزوهاست ، التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهشت و دوزخت ، با توست در پوست   چرا بیرون ز خود می‌جوئی، ای دوست ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در نبرد بین تو و دنیا   من روی تو شرط می بندم   اگه با خودت خدا رو داشته باشی . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در آسانی ها خدا را بخوان تا در سختی ها صدایت برایش نا آشنا نباشد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شادی امروزم رابه خاطر نادانی دیروزم از دست دادم   خداوندا نادانی امروزم را بگیر ، تا شادی های فردایم را از دست ندهم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداوندا   آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم   خدایا زمین گیر شدنم را مپسند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیامبر صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله :   اِغتَنِمُوا الدُّعاءَ عِندَ الرِّقَّةِ فَإِنَّها رَحمَةٌ؛   دعا کردن را در هنگام رقّت قلب غنیمت شمرید، که رقت قلب، رحمت است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای   اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی   تنهای تنها ، نه ، نمی توان   با یاد و کمک خدا ، البته می توان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا به حق این شب عزیز همه رو به آرزوهاشون برسون   خدایا ما را آن ده که آن به   خدایا شیرینی بخشش و محبتت را به ما بچشان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آرزو دارم :   خورشید رهایت نکند   غم صدایت نکند   ظلمت شام سیاهت نکند   و تو را از دل آنکس که تنش در تن توست   حضرت دوست ، جدایت نکند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب می تونی هرآرزویی داری بگی   امشب یکی هست که صدات رو میشنوه   یکی که توی خلوت اشکات پا میذاره   شب آرزوهاست   منو از یاد نبر  . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب آرزوهاست   باید دری برای مناجات وا شود   تا درد بی دوای گناهم دوا شود   باید کسی که نزد خدا دارد ابرو   وقت سحر به یاد دلم در دعا شود   التماس دعا