بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ازدواج معصومين ( ع ) / اس ام اس ازدواج حضرت علی ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیدم که در عرش شور و شوق برپاست برپاگر این بزم شرف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده گفتا که عروسی علی و زهراست سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند / شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز گر امام شهدا نیست کنون در برمان /  خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند   گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند   امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد   با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد   جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود   میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود   چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد   در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد   زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد   راه یقین ها باز شد ، پای گمان ها بسته شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل   با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل   امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل   هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند   امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند   امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند   یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد   کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد   مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد   انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان   خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان   شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان   لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق علی امروز چه منجلی است / امروز زهرا مهمان دل علی است   دل علی، امروز عرشی تر از همیشه است / امروز علی عاشق تر از همیشه است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب / او چه کم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب سالروز پیوند خوشبوترین گلهای گیتی، تبریک و تهنیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسلام نیست؛ بلکه امشب، شب تجدید یگانگی انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، این لبخند بی زوال پروردگار در گستره خلقت خویش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست / نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روشن‏ترین تلاقی آیینه و آب، در آوازهای روشن شهر زمزمه می‏شود و دو بهار، توأمان، در فصلی گم شده در تاریخ، از راه می‏رسند و باهم پیوند می‏خورند. سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ازدواج معصومين ( ع ) / اس ام اس ازدواج حضرت علی ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیدم که در عرش شور و شوق برپاست برپاگر این بزم شرف ذات خداست گفتم به خرد چه اتفاق افتاده گفتا که عروسی علی و زهراست سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب / گر پدر رفت، تفنگ پدری هست هنوز گرچه نیکان همگی بار سفر بربستند / شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز گر امام شهدا نیست کنون در برمان /  خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب زشادی هر وجودی خویش را گم کند   گردون تماشای زمین با چشم اَنجُم می کند   امشب که گاه شادی بی حدّ و بی اندازه شد   با دست جانان دفتر عشق علی ، شیرازه شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزمی که حق آراسته الحق تماشایی بُوَد   جبریل مأمورست و فکر مجلس آرایی بود   میکال از عرش آمده گرم پذیرایی بود   چشم کواکب خیره گر از چرخ مینایی بود . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عقد علی و فاطمه در آسمان بسته شد   در آسمان بسته شد در کهکشان ها بسته شد   زین نرگس و سوسن دگر چشم و زبان بسته شد   راه یقین ها باز شد ، پای گمان ها بسته شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در دست اسرافیل بین ، صورش شده ساز و دُهُل   با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل   امضا ، ز ختم المرسلین ؛ گیرندگان ، خیل رُسل   هرکس که آید همرهش نی دسته گل ؛ یک باغ گل . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند   امشب تفاخر فرش بس بر عرش أعلا میکند   امشب دو تا را جفت هم ، از صنع یکتا میکند   یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد   کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل می برد   مشکل گشای عالمی، حل مسائل می برد   انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان   خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان   شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان   لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق علی امروز چه منجلی است / امروز زهرا مهمان دل علی است   دل علی، امروز عرشی تر از همیشه است / امروز علی عاشق تر از همیشه است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قامت دامادی مولا تماشا دارد امشب / او چه کم دارد عروسی مثل زهرا دارد امشب سالروز پیوند خوشبوترین گلهای گیتی، تبریک و تهنیت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب پیوند مرتضی و فاطمه علیهاالسلام نیست؛ بلکه امشب، شب تجدید یگانگی انسان با ذات خداست و مبارک باد بر همه کائنات، این لبخند بی زوال پروردگار در گستره خلقت خویش . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست / نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست صلوات

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روشن‏ترین تلاقی آیینه و آب، در آوازهای روشن شهر زمزمه می‏شود و دو بهار، توأمان، در فصلی گم شده در تاریخ، از راه می‏رسند و باهم پیوند می‏خورند. سالروز ازدواج حضرت علی ع و زهرا س مبارک باد