بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر چند زمان بزم و نوش آمده است  بلبل به خروش و گل به جوش آمده است   با چند بهار ، لاله‌ی خفته به خاک   نوروز کبود و لاله پوش آمده است . . .  عید باستانی نوروز بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دو قدم مانده به خندیدن برگ   یک نفس مانده به ذوق گل سرخ    چشم در چشم بهاری دیگر   تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان    یک سبد عاطفه دارم    همه ارزانی تان . . .  عید نوروز بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست   هم سنبل و سیب و دود ِ کُندر خوشبوست   افسوس که هر سفره کنارش خالی ست   از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست  . . .   عید شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مبارکتر شب و خرمترین روز /  به استقبالم آمد بخت پیروز   دهلزن گو دو نوبت زن بشارت / که دوشم قدر بود امروز نوروز  . . .   نوروز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین /  روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین  ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین   عید نوروز بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا یا زمان در گذر است   و مخلوقات در تغییر   
و سال جدید در شرف حلول   و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر   پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . .  عید پیشاپیش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اسفند رو به پایان است   وقت کوچ کردن به فرودین است   وقت بخشیدن و صاف کردن دل   پس مراببخش : اگر با نگاهی یا صدایی   یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود  روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد .  سال نـو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است   اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می اورد   پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی  اندیشه ای پویا و ازادی و برخورداری از همه نعمتهای خدا دادی  ارزومندم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوقدم مانده به خندیدن برگ  یک نفس مانده به ذوق گل سرخ  چشم درچشم بهاری دیگرتحفه ای یافت نکردم  که کنم هدیه تان یک سبدعاطفه دارم  همه ارزانیتان سال نومبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شد بهاران هر طرف گلها صدایت می زنند  نرگس و یاس و سمن هر جا صدایت می زنند  سبزه هم با بودن گلهای زیبا خنده لب  بلبلان را شادی است زیبا صدایت می زنند   سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عیدت مبارک گلم با صد هزار تا بوسه   عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موی زمین سبز گشت،حین سپــر انداخت بحر باد صبا باره اش تاخت به هر کوی و شهر باد مبـــارک تـــورا ســال نو و سالها وفـــق مــرادت رود گــردش ایام و دهر . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید  واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد  دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید  نقش لبخندرا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید   تا برایت شادباش نوروز بنویسم  

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

لبتان پر خنده   قلبتان از مهر آکنده   دولتتان پاینده  ونوروزتان فرخنده باد  . . .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید نوروز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر چند زمان بزم و نوش آمده است  بلبل به خروش و گل به جوش آمده است   با چند بهار ، لاله‌ی خفته به خاک   نوروز کبود و لاله پوش آمده است . . .  عید باستانی نوروز بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دو قدم مانده به خندیدن برگ   یک نفس مانده به ذوق گل سرخ    چشم در چشم بهاری دیگر   تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان    یک سبد عاطفه دارم    همه ارزانی تان . . .  عید نوروز بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست   هم سنبل و سیب و دود ِ کُندر خوشبوست   افسوس که هر سفره کنارش خالی ست   از پاره دلی گمشده یا همدم و دوست  . . .   عید شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مبارکتر شب و خرمترین روز /  به استقبالم آمد بخت پیروز   دهلزن گو دو نوبت زن بشارت / که دوشم قدر بود امروز نوروز  . . .   نوروز مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین /  روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین  ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین   عید نوروز بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا یا زمان در گذر است   و مخلوقات در تغییر   
و سال جدید در شرف حلول   و به ناچار 
تغییر تغییر تغییر   پس برایت ارزومندم که زندگیت به بهترینها تغییر کند. . . .  عید پیشاپیش مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اسفند رو به پایان است   وقت کوچ کردن به فرودین است   وقت بخشیدن و صاف کردن دل   پس مراببخش : اگر با نگاهی یا صدایی   یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود  روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد .  سال نـو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است   اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می اورد   پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی  اندیشه ای پویا و ازادی و برخورداری از همه نعمتهای خدا دادی  ارزومندم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوقدم مانده به خندیدن برگ  یک نفس مانده به ذوق گل سرخ  چشم درچشم بهاری دیگرتحفه ای یافت نکردم  که کنم هدیه تان یک سبدعاطفه دارم  همه ارزانیتان سال نومبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شد بهاران هر طرف گلها صدایت می زنند  نرگس و یاس و سمن هر جا صدایت می زنند  سبزه هم با بودن گلهای زیبا خنده لب  بلبلان را شادی است زیبا صدایت می زنند   سال نو مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عیدت مبارک گلم با صد هزار تا بوسه   عشق منی عزیزم نذار دلم بپوسه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موی زمین سبز گشت،حین سپــر انداخت بحر باد صبا باره اش تاخت به هر کوی و شهر باد مبـــارک تـــورا ســال نو و سالها وفـــق مــرادت رود گــردش ایام و دهر . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید  واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد  دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید  نقش لبخندرا بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید   تا برایت شادباش نوروز بنویسم  

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

لبتان پر خنده   قلبتان از مهر آکنده   دولتتان پاینده  ونوروزتان فرخنده باد  . . .