بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید غدیر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به روز غدير خم از مقام لم يزلي ، به كائنات ندا شد به صوت جلي .  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عيد کمال دين , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپ يروان ولايت خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مدح علي و آل علي بر زبان ماست / گويا زبان براي همين در دهان ماست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نخواهم گل که گل بي اعتبار است  تمام عمر گل فصل بهار است  تو را خواهم من از گلهاي عالم  که عطر تو هميشه ماندگار است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شبي در محفلي ذكر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ،  اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رسولي كز غدير خم ننوشد ، رداي سبز بعثت را نپوشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد  ايمان به جز از حب علي پايه ندارد  گفتم بروم سايه لطفش بنشينم  گفتا كه علي نور بود سايه ندارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت --عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد  ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد  گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي  عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان  فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک  دلا امشب به مي بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند  بردند به ميزان عمل سنجيدند  بيش از همه کس گناه ما بود ولي  آن را به محبت علي بخشيدند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تمام لذت عمرم در اين است / كه مولايم اميرالمومنين است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عيد کمال دين .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپيروان ولايت خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد  همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

علي در عرش بالا بي نظير است  علي بر عالم و آدم امير است  به عشق نام مولايم نوشتم  چه عيدي بهتر از عيد غدير است؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس اعياد / اس ام اس عید غدیر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به روز غدير خم از مقام لم يزلي ، به كائنات ندا شد به صوت جلي .  كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عيد کمال دين , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپ يروان ولايت خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مدح علي و آل علي بر زبان ماست / گويا زبان براي همين در دهان ماست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نخواهم گل که گل بي اعتبار است  تمام عمر گل فصل بهار است  تو را خواهم من از گلهاي عالم  که عطر تو هميشه ماندگار است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شبي در محفلي ذكر علي بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ،  اگر آتش به زير پوست داري ، نسوزي گر علي را دوست داري

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رسولي كز غدير خم ننوشد ، رداي سبز بعثت را نپوشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قرآن به جز از وصف علي آيه ندارد  ايمان به جز از حب علي پايه ندارد  گفتم بروم سايه لطفش بنشينم  گفتا كه علي نور بود سايه ندارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نام علي : عدالت -- راه علي : سعادت --عشق علي : شهادت -- ذكر علي : عبادت -- عيد علي : مبارك

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد  ناشر حكم ولايت به ولي مي نازد  گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي  عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هان! اي مردمان! علي را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان  فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک  دلا امشب به مي بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چون نامه ي اعمال مرا پيچيدند  بردند به ميزان عمل سنجيدند  بيش از همه کس گناه ما بود ولي  آن را به محبت علي بخشيدند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تمام لذت عمرم در اين است / كه مولايم اميرالمومنين است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عيد کمال دين .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصايت و ولايت امير المومنين عليه السلام بر شيعيان وپيروان ولايت خجسته باد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / درياي فضائلي مطهر دارد  همتاي علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

علي در عرش بالا بي نظير است  علي بر عالم و آدم امير است  به عشق نام مولايم نوشتم  چه عيدي بهتر از عيد غدير است؟