بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم   افطارمو با نام حسن باز کنم   صد شکر که درک شب قدر رمضان   با جشن ولادتش آغاز کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)   دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)   نومید نگردد کسی از درگه او   زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست   یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جان به جانان عرض کردن عاشقان را عار نیست   مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست   میلاد امام حسن(ع) مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماه دل آرای نیمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ایم و به کرامت و مهربانی‌اش محتاجیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی   بعد از علی میراث دار مصطفی باشی   مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز   آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی میلاد کریم اهل بیت(ع) مبارک . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر طرف می گذرم بانگ طرب می شنوم   زآنکه میلاد حسن، نور دل بوالحسن است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ثمره زندگی علی و فاطمه، پا به جهان خاکی گذاشت. خاک تا افلاک غرق نور و سرور شود.   ولادت امام حسن مجتبی بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید   امشب از جام تولای وی افطار کنید   میلاد کریم اهل بیت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترین سردار لشکر حیدر و غریب شهر پیامبر تهنیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیمه ماه است؛ ماهی که درهای رحمت بر روی جهانیان گشوده شده است.   خدایا! به «کریم اهل بیت» سوگند، سایه کرامت خویش را از ما دریغ مدار . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نیمه ماه مبارک بس شرافت دارد امشب   چون خدا بر بندگان خود عنایت دارد امشب   جشن میلاد حسن(ع) در عرش اعلا گشته بر پا   زین سبب بر لیلة الاسرا شباهت دارد امشب . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را با بوسه از لب پسر افطار می کند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید امشب از جام تولای وی افطار کنید میلاد کریم اهل بیت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ولادت مظهر جود و کرم و بخشش، مبارک ... التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس ولادت معصومین ( ع ) / اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم   افطارمو با نام حسن باز کنم   صد شکر که درک شب قدر رمضان   با جشن ولادتش آغاز کنم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)   دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)   نومید نگردد کسی از درگه او   زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست   یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جان به جانان عرض کردن عاشقان را عار نیست   مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست   میلاد امام حسن(ع) مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماه دل آرای نیمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ایم و به کرامت و مهربانی‌اش محتاجیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می خواست تا چشم و چراغ دین، شما باشی   بعد از علی میراث دار مصطفی باشی   مثل نسیمی مهربان و مثل باران، سبز   آمیزه ای از رحمت و جود و سخا باشی میلاد کریم اهل بیت(ع) مبارک . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر طرف می گذرم بانگ طرب می شنوم   زآنکه میلاد حسن، نور دل بوالحسن است . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ثمره زندگی علی و فاطمه، پا به جهان خاکی گذاشت. خاک تا افلاک غرق نور و سرور شود.   ولادت امام حسن مجتبی بر شما مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید   امشب از جام تولای وی افطار کنید   میلاد کریم اهل بیت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میلاد کریم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترین سردار لشکر حیدر و غریب شهر پیامبر تهنیت باد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیمه ماه است؛ ماهی که درهای رحمت بر روی جهانیان گشوده شده است.   خدایا! به «کریم اهل بیت» سوگند، سایه کرامت خویش را از ما دریغ مدار . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نیمه ماه مبارک بس شرافت دارد امشب   چون خدا بر بندگان خود عنایت دارد امشب   جشن میلاد حسن(ع) در عرش اعلا گشته بر پا   زین سبب بر لیلة الاسرا شباهت دارد امشب . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را با بوسه از لب پسر افطار می کند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید امشب از جام تولای وی افطار کنید میلاد کریم اهل بیت مبارک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ولادت مظهر جود و کرم و بخشش، مبارک ... التماس دعا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ولادت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبي(علیه السلام) مبارک