بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چنان داغت دلم غمناک کرده / که دست من تو را در خاک کرده   بجایت زینب مظلومه تو / غبار غم ز رویم پاک کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الهی داد از این دل داد  از این دل   کنار قبر زهرا کرده منزل   بگو زهرا زجا خیزد ببیند   که اشک دیده کردخاک او گل

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کمی از غسل زیر پیرهن ماند   کمی از خون خشک بر بدن ماند   کفن را در بغل بگرفت و بو کرد   همان طفلی که آخر بی کفن ماند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نگاه سرد مردم بود و آتش / صدا بین صدا گم بود و آتش   بجای تسلیت با دسته ی گل / هجوم قوم هیضم بود و آتش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا که نامت بر زبان آمد ، زبان آتش گرفت / سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفت   حیدر آمدخاک همچون باد ، گرم گریه شد / خواست تا غسلت دهد ، آب روان آتش گرفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر سینه که دوستدار زهراست / آشفته و بی قرار زهراست   گنجینه ی هفت آسمان ها / در سینه ی خون نگار زهراست   از شرح کرامتش همین بس / عالم همه وامدار زهراست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خون است که روی خاک خشت افتاده است / داغ است به قلب سر نوشت افتاده است   خیزید و فرشته را به بیرون ببرید / آتش به در باغ بهشت افتاده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آنان که بر این خانه هجوم آوردند / در خاک نهال کینه را پروردند   در کعبه علی شکسته بتها شان را / اکنون به در خانه تلافی کردند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند   چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود   شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . .   یا فاطمه (س)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم / مامور برای خدمت زهرائیم   روزی که تمام خلق حیران هستند / ما منتظر شفاعت زهرائیم   شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عمریست رهین منت زهرائیم / مشهور شده به عزت زهرائیم   مُردیم اگر به قبر ما بنویسید / ماپیر غلام حضرت زهرائیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود   پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد/ که تفسیری جدا هر نقطه دارد   به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا مرا در کاری که برایم مقدر نکرده ای کمک نکن . فاطمه زهرا ( ص )

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس شهادت حضرت فاطمه ( س )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چنان داغت دلم غمناک کرده / که دست من تو را در خاک کرده   بجایت زینب مظلومه تو / غبار غم ز رویم پاک کرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الهی داد از این دل داد  از این دل   کنار قبر زهرا کرده منزل   بگو زهرا زجا خیزد ببیند   که اشک دیده کردخاک او گل

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کمی از غسل زیر پیرهن ماند   کمی از خون خشک بر بدن ماند   کفن را در بغل بگرفت و بو کرد   همان طفلی که آخر بی کفن ماند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نگاه سرد مردم بود و آتش / صدا بین صدا گم بود و آتش   بجای تسلیت با دسته ی گل / هجوم قوم هیضم بود و آتش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا که نامت بر زبان آمد ، زبان آتش گرفت / سوختم چندان که مغز استخوان آتش گرفت   حیدر آمدخاک همچون باد ، گرم گریه شد / خواست تا غسلت دهد ، آب روان آتش گرفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر سینه که دوستدار زهراست / آشفته و بی قرار زهراست   گنجینه ی هفت آسمان ها / در سینه ی خون نگار زهراست   از شرح کرامتش همین بس / عالم همه وامدار زهراست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خون است که روی خاک خشت افتاده است / داغ است به قلب سر نوشت افتاده است   خیزید و فرشته را به بیرون ببرید / آتش به در باغ بهشت افتاده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آنان که بر این خانه هجوم آوردند / در خاک نهال کینه را پروردند   در کعبه علی شکسته بتها شان را / اکنون به در خانه تلافی کردند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یتیمان جز دو چشم تر ندارند / به غیر از خاک غم بر سر ندارند   چو مادر مرده ها باید فغان کرد / که طفلان علی مادر ندارند . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کدامین شب از آن شب تیره تر بود / که زهرا حایل دیوار و در بود   شبی کاندر هجوم تیغ بیداد / سرت را سینه زهرا سپر بود . . .   یا فاطمه (س)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم / مامور برای خدمت زهرائیم   روزی که تمام خلق حیران هستند / ما منتظر شفاعت زهرائیم   شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عمریست رهین منت زهرائیم / مشهور شده به عزت زهرائیم   مُردیم اگر به قبر ما بنویسید / ماپیر غلام حضرت زهرائیم . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نمایان شد ز خط آتش و دود / که جرم فاطمه حب علی بود   پس از زهرا علی بی همزبان شد / اسیر امتی نامهربان شد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه تعبیری خدا در نقطه دارد/ که تفسیری جدا هر نقطه دارد   به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا مرا در کاری که برایم مقدر نکرده ای کمک نکن . فاطمه زهرا ( ص )