بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس وفات حضرت خدیجه ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بردباري، صبر، دينداري همه مرهون توست هر که از اسلام دارد بهره‌اي، مديون توست مصطفي ز آغاز، ياري جز تو و حيدر نداشت در مقام و منزلت مانند تو همسر نداشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برای حضرت ام الائمه این یک بس که نور فاطمه بر دامن مکرم داشت خدیجه مادر ما اولین مسلمانی است که با ولای علی عهد خویش محکم داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بوي عطر عصمت مريم دهد پيراهنت نقش لبخند نبي در «يا محمّد» گفتنت کيست تا مثل تو بانو کُفو طاهايش کنند؟ کفـو طاهـا، مـادر ام ابيهـاش کنند؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اي شده وقف خداوند تعالي هست تو وي تمام هستي خالق به روي دست تو پاک‌تر از پرده ی بيتِ الهي دامنت خلعت زيباي اُم‌المؤمنيني بر تنت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کرد در ماه خدا روح تو پرواز از بدن گشت مهمان در جوار قرب حي ذوالمنن بود سال رحلتت سال غم و رنج و محن جامه ختم رسالت شد بر اندامت کفن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت شد روان از ديده‌اش بر چهره اشک ماتمت اي در امواج بلاها با محمّد رهسپر در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر محمّد از همه زن‌هاي عالم خوب‌تر مصطفي را سوز داغت ماند عمري بر جگر بارها زين غصه چشم سيد بطحا گريست بلکه در شـام زفاف حيدر و زهرا گريست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سلام ما به تو باداى خديجه كبرى نخست همسر خوش طينت رسول خدا هزار رحمت حق بر راوان پاك تو باد درود ما به تو باد، به جنت الماوى

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اين سه اصل آمد از اول باعث ترويج دين هست تو، خُلق نبي، تيغ اميرالمؤمنين از تمام هست خود يکسر فشاندي آستين راستي اين است در اسلام، دين راستين

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس شهادت معصومين ( ع ) / اس ام اس وفات حضرت خدیجه ( ع )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بردباري، صبر، دينداري همه مرهون توست هر که از اسلام دارد بهره‌اي، مديون توست مصطفي ز آغاز، ياري جز تو و حيدر نداشت در مقام و منزلت مانند تو همسر نداشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برای حضرت ام الائمه این یک بس که نور فاطمه بر دامن مکرم داشت خدیجه مادر ما اولین مسلمانی است که با ولای علی عهد خویش محکم داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بوي عطر عصمت مريم دهد پيراهنت نقش لبخند نبي در «يا محمّد» گفتنت کيست تا مثل تو بانو کُفو طاهايش کنند؟ کفـو طاهـا، مـادر ام ابيهـاش کنند؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اي شده وقف خداوند تعالي هست تو وي تمام هستي خالق به روي دست تو پاک‌تر از پرده ی بيتِ الهي دامنت خلعت زيباي اُم‌المؤمنيني بر تنت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کرد در ماه خدا روح تو پرواز از بدن گشت مهمان در جوار قرب حي ذوالمنن بود سال رحلتت سال غم و رنج و محن جامه ختم رسالت شد بر اندامت کفن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت شد روان از ديده‌اش بر چهره اشک ماتمت اي در امواج بلاها با محمّد رهسپر در هجوم سنگ‌ها جان محمّد را سپر

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر محمّد از همه زن‌هاي عالم خوب‌تر مصطفي را سوز داغت ماند عمري بر جگر بارها زين غصه چشم سيد بطحا گريست بلکه در شـام زفاف حيدر و زهرا گريست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سلام ما به تو باداى خديجه كبرى نخست همسر خوش طينت رسول خدا هزار رحمت حق بر راوان پاك تو باد درود ما به تو باد، به جنت الماوى

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اين سه اصل آمد از اول باعث ترويج دين هست تو، خُلق نبي، تيغ اميرالمؤمنين از تمام هست خود يکسر فشاندي آستين راستي اين است در اسلام، دين راستين