بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم بعد عید با لباس جدید که خریده اومده و از همه نظرشون رو میپرسه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف آخر نوشتن خاطره هاش مينوشته اين بود انشاى من!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو تو کانون گرم خانواده ذوب شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخلیه چاه معرفی کرده بودن ینی حس همدردیشون صاف تو لوزالمعده ام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف عاشق بوی شیشه پاکن بوده موقع عید وقتی خونه اقوام میرفته به جا ی ادکلن از اون استفاده میکرده... اصن یه وعضی بوداااا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره ابرو بر میداره خواهرش غیرتی میشه میزنه زیر گوشش اصن یه وضیه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیــم..... طرف رفتــه تیـکه بندازه به صاحب خونه ........ (...)پـاچه خواریــی کرده برگشتــه .... مورد داشتیم دیدم که میگم ...... ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف سیزده بدر تو بیابونای اطراف شهر پوستش سوخته ،بعد میگه ما تعطیلات رفته بودیم دبی آفتاب گرفتم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف کلاه قرمزیو نیگا نمیکرده:|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره از سوسک نترسیده تحقیق کردن فهمیدن پسره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایش ۲!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف داشته توالت میساخته، آجر کم میاره اپن( (open میسازه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم و داریم پسره شرطش واسه ازدواج با دختره این بوده که: دختره کاربر4جوک باشه و پستش 1000به بالا لایک بخوره.. فکر نکنین خودمو گفتم ولی میگن ثواب لایک واسه ازدواج اصن قابل شمارش نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره همیشه با آرایش پیشه دوست پسرش میرفته یه روز وخت نکرده آرایش کنه،دوست پسرش نشناختتش!!!!!!!! اصن یه وضییی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به خاطر عیدی کفش پوشیدنش20دقیقه طول کشیده:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم کلاس 50 نفره که 30 نفر تو کلاس بودن 45 نفر حاضر خوردن!!! بزن به سلامتی همه رفقای با مرام.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم بعد عید با لباس جدید که خریده اومده و از همه نظرشون رو میپرسه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم طرف آخر نوشتن خاطره هاش مينوشته اين بود انشاى من!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو تو کانون گرم خانواده ذوب شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دلش گرفته بود دوستاش بهش تخلیه چاه معرفی کرده بودن ینی حس همدردیشون صاف تو لوزالمعده ام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف عاشق بوی شیشه پاکن بوده موقع عید وقتی خونه اقوام میرفته به جا ی ادکلن از اون استفاده میکرده... اصن یه وعضی بوداااا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره ابرو بر میداره خواهرش غیرتی میشه میزنه زیر گوشش اصن یه وضیه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیــم..... طرف رفتــه تیـکه بندازه به صاحب خونه ........ (...)پـاچه خواریــی کرده برگشتــه .... مورد داشتیم دیدم که میگم ...... ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف سیزده بدر تو بیابونای اطراف شهر پوستش سوخته ،بعد میگه ما تعطیلات رفته بودیم دبی آفتاب گرفتم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف کلاه قرمزیو نیگا نمیکرده:|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره از سوسک نترسیده تحقیق کردن فهمیدن پسره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایش ۲!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف داشته توالت میساخته، آجر کم میاره اپن( (open میسازه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم و داریم پسره شرطش واسه ازدواج با دختره این بوده که: دختره کاربر4جوک باشه و پستش 1000به بالا لایک بخوره.. فکر نکنین خودمو گفتم ولی میگن ثواب لایک واسه ازدواج اصن قابل شمارش نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره همیشه با آرایش پیشه دوست پسرش میرفته یه روز وخت نکرده آرایش کنه،دوست پسرش نشناختتش!!!!!!!! اصن یه وضییی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم به خاطر عیدی کفش پوشیدنش20دقیقه طول کشیده:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم کلاس 50 نفره که 30 نفر تو کلاس بودن 45 نفر حاضر خوردن!!! بزن به سلامتی همه رفقای با مرام.