بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف سرجلسه کنکور پاسخنامشو شکل حروف انگلیسی پر کرده پزشکی آورده...بعد چند ماه نتونسته ادامه بده انصراف داده؛بعد پز میده پزشکی رو دوس ندارم آخه چی بگم. چی؟پسر؟!ن بابا نمیگم پسر بوده یا ن 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم.. دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم... دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از کارش انصراف داده بشینه شدیدا واسه امتحانات دانشگاه درس بخونه شاگرد اول بشه از 30٪ تخفیف شهریه بهره مند بشه ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

.مورد داشتیم  دختره موقعِ امتحان رانـنـدگـــی گفـتـه : مــن بــا یــه افســر زیرِ یـه سقف , تنها , اونم کنار دستش نمیشینم. . افسرِ هم پیاده شده بنده خدا ,  دختره معلوم نیست مآشیــن رو کجا برده 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مـــورد داشتیــــم  دختــــره میخــــواستـــه پــارکِ دوبـــل بگیــــره , سـَــر از خـــونــه همســایــه در آورده , تـــازه چنــــد تـــا درخــت رو هــم شکــستــه. اصـــن یــه وضعـــی هــا..^ـ^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم شبا از 12 به بعد ميرفته رو پشت بوم قالي و پتو مي شسته !!!! تا جلو همسايه ها و فاميل آبروش نره بگن زن ذليله . . . . خدايا هم اكنون مار رو بكش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم زنه رفته اداره مرده 10 روز براش مرخصي گرفته بارا تميزكاري قبل عيد و شستن فرشو پتو و ...... . . . بيچاره خودش بيكار نبوده ميرفته كلاس بازيگري

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . به تَپلِت گفته گوشی اندازه دَریِ قابلمه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف به دوستش ایمیل زده توش نوشته: فلانی آدرس ایمیلتو بده میخوام برات ایمیل بفرستم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته دکتربعدددددددددددددددد! بیمار :آقای دکتر وقتی دستم رو تکون میدم درد میگیره دکتر :خوب مگه مریضی تکون نده D:

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم مخاطب خاصش تا دیروز بش میگفته <<خانومم>> اما امروز بش میگه <<آبجــــــی>> مدیونین اگه فک کنین خودمو میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم روی در مغازه عسل فروشی به جای (عسل اصل ) نوشته : اسل عثل موجود است !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻟﭙﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮊﻻﺗﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو رستوران روش نشده بقیه نوشابه شو ببره، میذاره تو کلیپسش میبره....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره عاشق یه پسری میشه... پسره :بابا بی خیال من شو.. خوب دقت کن، من جای خواهرتم!! :))

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف سرجلسه کنکور پاسخنامشو شکل حروف انگلیسی پر کرده پزشکی آورده...بعد چند ماه نتونسته ادامه بده انصراف داده؛بعد پز میده پزشکی رو دوس ندارم آخه چی بگم. چی؟پسر؟!ن بابا نمیگم پسر بوده یا ن 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم.. دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم... دختره ميخواسته تو امتحان رانندگي دنده عقب بره به جاي اينكه دستشو بندازه پشت صندلي انداخته گردن افسره!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از کارش انصراف داده بشینه شدیدا واسه امتحانات دانشگاه درس بخونه شاگرد اول بشه از 30٪ تخفیف شهریه بهره مند بشه ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

.مورد داشتیم  دختره موقعِ امتحان رانـنـدگـــی گفـتـه : مــن بــا یــه افســر زیرِ یـه سقف , تنها , اونم کنار دستش نمیشینم. . افسرِ هم پیاده شده بنده خدا ,  دختره معلوم نیست مآشیــن رو کجا برده 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مـــورد داشتیــــم  دختــــره میخــــواستـــه پــارکِ دوبـــل بگیــــره , سـَــر از خـــونــه همســایــه در آورده , تـــازه چنــــد تـــا درخــت رو هــم شکــستــه. اصـــن یــه وضعـــی هــا..^ـ^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم شبا از 12 به بعد ميرفته رو پشت بوم قالي و پتو مي شسته !!!! تا جلو همسايه ها و فاميل آبروش نره بگن زن ذليله . . . . خدايا هم اكنون مار رو بكش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم زنه رفته اداره مرده 10 روز براش مرخصي گرفته بارا تميزكاري قبل عيد و شستن فرشو پتو و ...... . . . بيچاره خودش بيكار نبوده ميرفته كلاس بازيگري

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم . . به تَپلِت گفته گوشی اندازه دَریِ قابلمه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف به دوستش ایمیل زده توش نوشته: فلانی آدرس ایمیلتو بده میخوام برات ایمیل بفرستم!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف رفته دکتربعدددددددددددددددد! بیمار :آقای دکتر وقتی دستم رو تکون میدم درد میگیره دکتر :خوب مگه مریضی تکون نده D:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم مخاطب خاصش تا دیروز بش میگفته <<خانومم>> اما امروز بش میگه <<آبجــــــی>> مدیونین اگه فک کنین خودمو میگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم روی در مغازه عسل فروشی به جای (عسل اصل ) نوشته : اسل عثل موجود است !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ﻣﻮﺭﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻃﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﻟﭙﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮ ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮊﻻﺗﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره تو رستوران روش نشده بقیه نوشابه شو ببره، میذاره تو کلیپسش میبره....!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره عاشق یه پسری میشه... پسره :بابا بی خیال من شو.. خوب دقت کن، من جای خواهرتم!! :))