بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو این دوره زمونه پسرا اینقدر دیر ازدواج میکنن که مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری دیده مادر زنش زید قبلیش بوده؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف ترم اولی بوده جلسه اول بلند شده بدها،خوب ها نوشته. . . . . . مدیونی اگه فکر کنی بقیه بچه ها باهاش همکاری کردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم پسره عكس داده به دختره بعد تند تند پي ام داده كه عكسمو پخش نكني بدبخت شم؟؟؟ من:( آخه اسكول قيافتو ديدي انگار ماهيتابه خورده تو صورتت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف نمی دونسته کشتی چیه ولی بعد تماشایه مسابقات اینچوان و دیدن زنان کره ای تو خیابون همه رو فن کمر میزنه دعاکنین رسول خادم دعوتش کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم از كلیپس دختره به عنوان چنگك برای برداشتن اشیاء به وزن1000 تن به بالا استفاده شده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یه ترم بوقی از یه ترم بوقی دیگه روز اول دانشگاه پرسیده: "راستی اسم خانم شما چی بود"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه ی وقت فکر نکنین خودم بودما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه؛ی وقت فکر نکنین خودم بودما

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یکی واسه اولین بار جوکش تو4جوک تایید شده گوشیشو برداشته ب تموم مخاطباش زنگ زده ک برن لایکش کنن .. مدیونید اگه فکر کنین خودم بودم اگه توهم مثه منی بکوب لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که دخدره خواب دیده حنا بندونشه صبح پا شده دیده هی ریده هی مالیده به سرو صورت خودش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره با باباش قهر کرده رفته کولر فروشی زده.......!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو پشت وانتش نوشته : " از مرگ نمی ترسم ولی از راننده زن می ترسم ..."

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم … دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مودداشتیم پسره رفته خواستاری خواسته سرصحبتوبابابای عروس باز کنه . . . . . گفته هنوزشیرحمومتون چکه میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره داخل مطب میخواسته شماره بده بعد همون موقع برق میره اینم اشتباهی شماره را میده به مامان دختره!!! هیجی دیگه پسره الان تو افقه هنوز محو نشده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم دختره واسه اینکه شیشه ماشین زودتر بره بالا بیشتر گاز می داده!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو این دوره زمونه پسرا اینقدر دیر ازدواج میکنن که مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری دیده مادر زنش زید قبلیش بوده؟!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف ترم اولی بوده جلسه اول بلند شده بدها،خوب ها نوشته. . . . . . مدیونی اگه فکر کنی بقیه بچه ها باهاش همکاری کردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم پسره عكس داده به دختره بعد تند تند پي ام داده كه عكسمو پخش نكني بدبخت شم؟؟؟ من:( آخه اسكول قيافتو ديدي انگار ماهيتابه خورده تو صورتت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف نمی دونسته کشتی چیه ولی بعد تماشایه مسابقات اینچوان و دیدن زنان کره ای تو خیابون همه رو فن کمر میزنه دعاکنین رسول خادم دعوتش کنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم از كلیپس دختره به عنوان چنگك برای برداشتن اشیاء به وزن1000 تن به بالا استفاده شده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یه ترم بوقی از یه ترم بوقی دیگه روز اول دانشگاه پرسیده: "راستی اسم خانم شما چی بود"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه ی وقت فکر نکنین خودم بودما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف دانشجوی کارشناسیه تازه فهمیده ماجرای چالش اب یخ چیه؛ی وقت فکر نکنین خودم بودما

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یکی واسه اولین بار جوکش تو4جوک تایید شده گوشیشو برداشته ب تموم مخاطباش زنگ زده ک برن لایکش کنن .. مدیونید اگه فکر کنین خودم بودم اگه توهم مثه منی بکوب لایکو

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که دخدره خواب دیده حنا بندونشه صبح پا شده دیده هی ریده هی مالیده به سرو صورت خودش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره با باباش قهر کرده رفته کولر فروشی زده.......!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو پشت وانتش نوشته : " از مرگ نمی ترسم ولی از راننده زن می ترسم ..."

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم … دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مودداشتیم پسره رفته خواستاری خواسته سرصحبتوبابابای عروس باز کنه . . . . . گفته هنوزشیرحمومتون چکه میکنه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره داخل مطب میخواسته شماره بده بعد همون موقع برق میره اینم اشتباهی شماره را میده به مامان دختره!!! هیجی دیگه پسره الان تو افقه هنوز محو نشده!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا مورد داشتیم دختره واسه اینکه شیشه ماشین زودتر بره بالا بیشتر گاز می داده!!!!