بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره سوار ون شده کارت نزده .راننده گفته کارت بزن گفته ن پولدارم ن کارت دارم راننده هم گفته پس برای چی سوار شدی؟؟میدونید چی گفته گفته چون پیاده بودم به همین قبله راننده قانع شد راه افتاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم در یک حمله برای نشتن رو صندلی آخر مینی بوس53زن وکودک زخمی وکشته شدند(00

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم... . . . . هیچی دیگه رامون ندادن گفتن شما مورد دارین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم(دوست صمیمیم نبوده ها) همیشه واسش سوال بوده وقتی گلوله رو نو دهن شلیک میکنن مستقیم خارج میشه یا مثل غذا وارد مری میشه؟ من اون یکی دوستم خو من چیکارمیتونم بکنم غیر از جویدن درو دیوار؟خداا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم معلمه به پدر دانش آموزش زنگ زده بیاد مدرسه.بعد از یک ساعت نصیحت دانش آموز جلوی پدرش ،پدرش میگه:والا معلمت راست میگه.درس بخون لااقل مث معلمت یه .......بشی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختر متولد 78 پست گذاشته:نمیدونم امشب کدوم رو بکشم ;ماشه یا سیگار رو!!!!! یکی بگه عروسک این بچه رو کی برداشته???.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف برای کنکور کتاب های خیلی سبز خونده اما نتیجه اش به صورت قهوه ای اومده....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا چه خبره این همه مورد داشتیم کافیه دیگه یه بارم بگیم مورد نداشتیم بلکه به چند نفر بربخوره دیگه از این مورد ها نداشته باشن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم چوپان با گوسفنداش لج میکنه میبره چمن مصنوعی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر کلاس برا معلم اس ام اس اومد یکی از بچه ها گفت هیچ کس تنها نیست ! معلممون خیلی ریلکس جواب داد : حتی عمت ! هیچی دیگه کلاس ترکید !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظربوده تا کار ابروی داماد تموم بشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده خانوادش کلیپساشو اهدا کردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو رو با مگس کش میزدی از چهار جک نمی رفت!!! ولی به نازم به حلول ایام امتحانات که شرش رو از سر ما کم کرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره با موچین سیبیلاشو تمیز می کنه!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره سوار ون شده کارت نزده .راننده گفته کارت بزن گفته ن پولدارم ن کارت دارم راننده هم گفته پس برای چی سوار شدی؟؟میدونید چی گفته گفته چون پیاده بودم به همین قبله راننده قانع شد راه افتاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم در یک حمله برای نشتن رو صندلی آخر مینی بوس53زن وکودک زخمی وکشته شدند(00

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم... . . . . هیچی دیگه رامون ندادن گفتن شما مورد دارین!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره.... . . . . . . اخ شوهر کرد رفت الان دیگه موردی ازش نداریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم(دوست صمیمیم نبوده ها) همیشه واسش سوال بوده وقتی گلوله رو نو دهن شلیک میکنن مستقیم خارج میشه یا مثل غذا وارد مری میشه؟ من اون یکی دوستم خو من چیکارمیتونم بکنم غیر از جویدن درو دیوار؟خداا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم معلمه به پدر دانش آموزش زنگ زده بیاد مدرسه.بعد از یک ساعت نصیحت دانش آموز جلوی پدرش ،پدرش میگه:والا معلمت راست میگه.درس بخون لااقل مث معلمت یه .......بشی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختر متولد 78 پست گذاشته:نمیدونم امشب کدوم رو بکشم ;ماشه یا سیگار رو!!!!! یکی بگه عروسک این بچه رو کی برداشته???.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف برای کنکور کتاب های خیلی سبز خونده اما نتیجه اش به صورت قهوه ای اومده....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا چه خبره این همه مورد داشتیم کافیه دیگه یه بارم بگیم مورد نداشتیم بلکه به چند نفر بربخوره دیگه از این مورد ها نداشته باشن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم چوپان با گوسفنداش لج میکنه میبره چمن مصنوعی!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر کلاس برا معلم اس ام اس اومد یکی از بچه ها گفت هیچ کس تنها نیست ! معلممون خیلی ریلکس جواب داد : حتی عمت ! هیچی دیگه کلاس ترکید !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظربوده تا کار ابروی داماد تموم بشه!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده خانوادش کلیپساشو اهدا کردن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو رو با مگس کش میزدی از چهار جک نمی رفت!!! ولی به نازم به حلول ایام امتحانات که شرش رو از سر ما کم کرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره با موچین سیبیلاشو تمیز می کنه!!!