بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم تو خوابگاه ،دخترا گرمشون شده بود، در یخچالو باز گذاشتن تا خنک شن چون اجازه ی کولر روشن کردن نداشتن...... و بی نهایت مدیونید اگه فک کنید شخص بنده و دوستان بودیمااااا..... -:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو یه ترم رفته دانشگاه بعد همه جا اول اسمش مینویسه مهندس!!! خو بگو لامصب تو این زمونه الان خرس قهوه ای هم مهندسه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف هروخت حساب کتاب تاریخ روزا از دستش در میره میاد فورجک ی سری به کنترل پنلش میزنه میره ..... . . . چیه مگه ب نظر من که خیلیم خوبه ....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ـــورد داشــتیم وقتی کارش با ما تــموم شــد..! . پیــاده شدو گـــفت ایول عــجـــب خــری بــود !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کیلییییییپپپپپپپپسسسس زده بعد ازسایه خودش ترسیده ی سکته قلبی رو ردکرد!!!!!!!!!هنوز ازحالش خبری یه دستمون نرسیده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره انقد عکسشو با فتوشاپ تغییر داده که باباش نشناخته زیرش نوشته :چه جیگری..... پلیز اد می:))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کلیپس نداشته...... اصلا" داریم...... جلل خلایق..... منم باورم نمیشد ولی عکسشو دیدم فک کنم عکسش فتوشاپ بوده نه!!!!! امکانش هست نه!؟ من هنوزم تو انپاسم خیلیم شیک و مجلسی^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از بس درس میخونده خانوادش شاکی شدن مام کتاباشو آتیش زدن.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره تو گوگل سرچ کرده غذا با تخم مرغ گوگل جواب داده خاک تو سر تنبلت^__^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو می خواسته خانمش رو سورپرایز کنه..... آخرش از هم جداشدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیگه کار از جیغ کشیدن وسطه دعوا هم گذشت.... . . . . . . مورد داشتیم تو گشته کیفای مدرسه پسرونه چند عدد موچین یافت شده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میخواسته وارد اتاق بشه کلیپسش گیر کرده به چارچوب در ضربه مغزی شده.... به همون کلیپس پرپر شده قسم...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم...................لحظه ی تولدش یادشهههههههههه!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم تو خوابگاه ،دخترا گرمشون شده بود، در یخچالو باز گذاشتن تا خنک شن چون اجازه ی کولر روشن کردن نداشتن...... و بی نهایت مدیونید اگه فک کنید شخص بنده و دوستان بودیمااااا..... -:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو یه ترم رفته دانشگاه بعد همه جا اول اسمش مینویسه مهندس!!! خو بگو لامصب تو این زمونه الان خرس قهوه ای هم مهندسه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف هروخت حساب کتاب تاریخ روزا از دستش در میره میاد فورجک ی سری به کنترل پنلش میزنه میره ..... . . . چیه مگه ب نظر من که خیلیم خوبه ....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ـــورد داشــتیم وقتی کارش با ما تــموم شــد..! . پیــاده شدو گـــفت ایول عــجـــب خــری بــود !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کیلییییییپپپپپپپپسسسس زده بعد ازسایه خودش ترسیده ی سکته قلبی رو ردکرد!!!!!!!!!هنوز ازحالش خبری یه دستمون نرسیده!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره انقد عکسشو با فتوشاپ تغییر داده که باباش نشناخته زیرش نوشته :چه جیگری..... پلیز اد می:))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره کلیپس نداشته...... اصلا" داریم...... جلل خلایق..... منم باورم نمیشد ولی عکسشو دیدم فک کنم عکسش فتوشاپ بوده نه!!!!! امکانش هست نه!؟ من هنوزم تو انپاسم خیلیم شیک و مجلسی^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف از بس درس میخونده خانوادش شاکی شدن مام کتاباشو آتیش زدن.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره تو گوگل سرچ کرده غذا با تخم مرغ گوگل جواب داده خاک تو سر تنبلت^__^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو می خواسته خانمش رو سورپرایز کنه..... آخرش از هم جداشدن!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیگه کار از جیغ کشیدن وسطه دعوا هم گذشت.... . . . . . . مورد داشتیم تو گشته کیفای مدرسه پسرونه چند عدد موچین یافت شده :))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره پارک دوبل کرده ازش تست دوپینگ گرفتن...!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره میخواسته وارد اتاق بشه کلیپسش گیر کرده به چارچوب در ضربه مغزی شده.... به همون کلیپس پرپر شده قسم...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم سر جلسه امتحان کل جوابارو از رو دست بغلیش مینویسه تازه هی غرغر بغلیش میکنه که بدخط ننویس و خط مال نکن و درشت بنویس و...... به این قبله قسم♥

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم...................لحظه ی تولدش یادشهههههههههه!!!!!!!