بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم زنگ زده بوده تلویزیون گفته سریال آنچه گذشتو دوباره پخش کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم براقهرمانی میجنگیدن . . . . . . سهمیه آسیاروهم نتونستن بگیرن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم مادره روز مادر بی خانمان شده.... جوک نیست ولی..

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم از عيد به بعد هر جمعه صبح زود ميره سيزده به در (بدر - بهدر و .. ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو فامیلمون مورد داشتیم وسط عروسی جو گرفتتش رفته وسط برقصه بلد نبوده پشتک میزده حالا فهمیدید ژیملاستیک کار بوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

موردداشتیم پسره طلاهاى خودشو فروخته تا براى مخاطب خاصش پاستیل بخره.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دختر میشناسم وقتی واسش خواستگار میاد فیسبوک دی اکتیو میکنه، وقتی میره باز اکتیو میکنه. یه چیزی شبیه توقف غنی سازی اورانیوم در برابر بازرسان آژانس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره باکلیپس دیده نشوده...رفته باچکمه اومده....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره گفته تا امیر تتلو تو فیسبوک شب بخیر نگه نمی خوابم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داریم به بادمجون میگن خیار !!! به خیار میگن خیارسبز!!! به اینترو12تاF کیبوردمون قسم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف میره اتاقش میبینه باباش پشت کامپیوترش نشسته و داره به دسکت تاب کامپیوتر خیره شده در روایات آمده که طرف بعد از دیدن این صحنه محل را ترک نموده و با سرعت نور به سمت افق رفته بعله

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره تو بازی کامپیوری هم با ماشین واسه دخترا کنار خیابون بوق میده که سوارشون کنه.......... . . خرطوم فیله تو حلقم اگه دروغ بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره قدش بدون کلیپس 10 سانت از بقیه لبند تر بوده جستجو کردن دیدن دختره کفشش 4 برابر کلیپس افزایش قد میداده ..جونه خودم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف ان چنان غرق تقلب بوده که نام و نام و خانوادگی رو هم از بغل دستیش نوشته. منظور به شخص خاصی نیست مخصوصا بغل دستیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو صدای پیام موبایلشو میشنوه میره که ببینه که کی بهش پیام داده در عین ناباوری میبینه ایرانسل نیست چه جالب!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که باچشمای خودم دیدم یه پسره بود............ ابرو که برنداشته بود هیچ تازه سیببببببببیللللللللللللل هم داشت می دونید که چی میگم (><)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس مورد داشتیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم زنگ زده بوده تلویزیون گفته سریال آنچه گذشتو دوباره پخش کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم براقهرمانی میجنگیدن . . . . . . سهمیه آسیاروهم نتونستن بگیرن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم مادره روز مادر بی خانمان شده.... جوک نیست ولی..

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتيم از عيد به بعد هر جمعه صبح زود ميره سيزده به در (بدر - بهدر و .. ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو فامیلمون مورد داشتیم وسط عروسی جو گرفتتش رفته وسط برقصه بلد نبوده پشتک میزده حالا فهمیدید ژیملاستیک کار بوده :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

موردداشتیم پسره طلاهاى خودشو فروخته تا براى مخاطب خاصش پاستیل بخره.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دختر میشناسم وقتی واسش خواستگار میاد فیسبوک دی اکتیو میکنه، وقتی میره باز اکتیو میکنه. یه چیزی شبیه توقف غنی سازی اورانیوم در برابر بازرسان آژانس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره باکلیپس دیده نشوده...رفته باچکمه اومده....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره گفته تا امیر تتلو تو فیسبوک شب بخیر نگه نمی خوابم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داریم به بادمجون میگن خیار !!! به خیار میگن خیارسبز!!! به اینترو12تاF کیبوردمون قسم!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف میره اتاقش میبینه باباش پشت کامپیوترش نشسته و داره به دسکت تاب کامپیوتر خیره شده در روایات آمده که طرف بعد از دیدن این صحنه محل را ترک نموده و با سرعت نور به سمت افق رفته بعله

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم پسره تو بازی کامپیوری هم با ماشین واسه دخترا کنار خیابون بوق میده که سوارشون کنه.......... . . خرطوم فیله تو حلقم اگه دروغ بگم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم دختره قدش بدون کلیپس 10 سانت از بقیه لبند تر بوده جستجو کردن دیدن دختره کفشش 4 برابر کلیپس افزایش قد میداده ..جونه خودم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم طرف ان چنان غرق تقلب بوده که نام و نام و خانوادگی رو هم از بغل دستیش نوشته. منظور به شخص خاصی نیست مخصوصا بغل دستیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم یارو صدای پیام موبایلشو میشنوه میره که ببینه که کی بهش پیام داده در عین ناباوری میبینه ایرانسل نیست چه جالب!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مورد داشتیم که باچشمای خودم دیدم یه پسره بود............ ابرو که برنداشته بود هیچ تازه سیببببببببیللللللللللللل هم داشت می دونید که چی میگم (><)