بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شب که آسمان آبی را دیدم تازه فهمیدم استقلال چقدر سوراخ سوراخه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پرسپولیس یه ایران یه تیم پر از دلیران گر چه حریفت قدره اما تو می شی قهرمان

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شيران ما هستند با يال و کوپال سرخ رنگ کجا ديدي که شيران در بند نخورند سنگ وقتي که از کنار مي گيرند دست و پاي شيران را آيا آنها اينچنين مي توانند کنند جنگ ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حرف قشنگش بشه هر زمانی می پیچه عطر خوش قهرمانی یه سر و گردن از همه بهتره پرسپولیس از تمام تیما سره

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کي از قرمزها شيش تا خورده بود ما که هر چي بگيم نداره سود کي تو دربي اشک مي ريزه مثه رود جيلیز و  ويلزتونو در مياريم مثه فست فود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟ هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه آبی های محلمون دارن اینو جار می زنن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این روزها همه تیم ها پرسپولیس رو گل باران می کنند ! تیم شما چطور !!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این اس اس منه دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد دوسش دارم خیلی زیاد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آبی یعنی غرق در خوشحالیم عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم گر سرم را از تنم سازی جدا باز می گویم که استقلالیم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پرسپولیسی می ره پیش یه پیشگو می گه تیم ما کی قهرمان می شه؟  پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست ما قهرمانیم جام تو دست ماست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پرسپولیس گل می خوره می گه زمین صابونیه زمین و پاک می کنن می گه هوا بارونیه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آسمان گفت که من آبی ام عشق ام اینست که استقلالی ام

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن روزها که فرهاد گل جای تیشه می زد آن روزها که خسرو در عشق ریشه می زد بی مجتبی به طوفان ما دل سپرده بودیم؟ با آندو از تو قرمز ما گل خورده بودیم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قرمزا تو دل می گن کاشکی ما آبی می شدیم طفلیا پشیمونن  دم از استغفار می زنن بو دماغ سوخته میاد و قرمزا غیب شدن توی اخبار می شنویم دارن یه جا زار می زنن

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شب که آسمان آبی را دیدم تازه فهمیدم استقلال چقدر سوراخ سوراخه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پرسپولیس یه ایران یه تیم پر از دلیران گر چه حریفت قدره اما تو می شی قهرمان

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شيران ما هستند با يال و کوپال سرخ رنگ کجا ديدي که شيران در بند نخورند سنگ وقتي که از کنار مي گيرند دست و پاي شيران را آيا آنها اينچنين مي توانند کنند جنگ ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حرف قشنگش بشه هر زمانی می پیچه عطر خوش قهرمانی یه سر و گردن از همه بهتره پرسپولیس از تمام تیما سره

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کي از قرمزها شيش تا خورده بود ما که هر چي بگيم نداره سود کي تو دربي اشک مي ريزه مثه رود جيلیز و  ويلزتونو در مياريم مثه فست فود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟ هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه آبی های محلمون دارن اینو جار می زنن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این روزها همه تیم ها پرسپولیس رو گل باران می کنند ! تیم شما چطور !!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این اس اس منه دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد دوسش دارم خیلی زیاد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آبی یعنی غرق در خوشحالیم عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم گر سرم را از تنم سازی جدا باز می گویم که استقلالیم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پرسپولیسی می ره پیش یه پیشگو می گه تیم ما کی قهرمان می شه؟  پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست ما قهرمانیم جام تو دست ماست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پرسپولیس گل می خوره می گه زمین صابونیه زمین و پاک می کنن می گه هوا بارونیه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آسمان گفت که من آبی ام عشق ام اینست که استقلالی ام

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن روزها که فرهاد گل جای تیشه می زد آن روزها که خسرو در عشق ریشه می زد بی مجتبی به طوفان ما دل سپرده بودیم؟ با آندو از تو قرمز ما گل خورده بودیم ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قرمزا تو دل می گن کاشکی ما آبی می شدیم طفلیا پشیمونن  دم از استغفار می زنن بو دماغ سوخته میاد و قرمزا غیب شدن توی اخبار می شنویم دارن یه جا زار می زنن