بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز یه استقلالی می ره دکه روزنامه فروشی می گه : ببخشید آقا مجله ی قهرمانی استقلال دارید؟ یارو می گه: نه بابا ما مجله هامون خبریه تخیلی نمی آریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قرمز تر از آنیم که بی رنگ بمیریم آبی نیستیم که با ننگ بمیریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فردا آبی ها خون گریه می کنند ! نکن ای صبح طلوع ! نکن ای صبح طلوع!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

غروب پاییزه اس اس غم انگیزه گل های پرسپولیس اشکاشو می ریزه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

استقلال قهرمان می شه خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه استقلال قهرمان می شه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قسم به هر چی مرده استقلالیه نامرده وقتی میاد استادیوم شیش تایی برمی گرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پرسپولیس یعنی هواداران عاشق داشتن پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خون من سرخه مث  رنگ  بلوز پرسپولیس گاهی وقتا پیش میاد که خواب  پروین می بینم یه پا فوتبالیست میشم تو قلب خواب خودم با بچه هامون توی تمرین می بینم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وعده ی ما تو داربی وقت گریه ی آبی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو کز محنت دسته سه بی غمی سرافراز و سرخی، بخندا همی توانا بود هرکه قرمز بود ز شیشتا دل شیر غران بود !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به استقلالیه می گن درد عشق بدتره یا درد دندون ؟ می گه هنوز تو دربی ۶ تا گل نخوردی !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امسال پرسپولیس چند تا گل به استقلال می زنه ؟ فال گیر: یه لحظه صبر کن ببینم والا تعدادش انقدر زیاده تو فنجون جا نمی شه ! پسر اون لگن وردار بیار !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پرسپولیس ای شمع شب افروز عشق ای بهــاریـــن قــصـــه پــیـــروز عــشـق ای ســرور سـیــنــــه هـای پرز و چـــاک ای نــمـــاد رزم و عــظـــم و حس پــاک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هیچکی جلودار تو نیست نمرهء فوتبال تو بیست قرمز رنگ پیرهنت با سرخی خون یکیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خــوشــتـریـــن رنــگ مـحـبت در وجـود ای کــه پیـــکــارت تعــصـب می ســرود بـــا تــو هســتـــم با ای یــــار نفـیـــس پرسپولیسم پرسپولیسم پرسپولیس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرجا سخن از پرسپولیس است جای بچه های استقلالی خیس است !

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز یه استقلالی می ره دکه روزنامه فروشی می گه : ببخشید آقا مجله ی قهرمانی استقلال دارید؟ یارو می گه: نه بابا ما مجله هامون خبریه تخیلی نمی آریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قرمز تر از آنیم که بی رنگ بمیریم آبی نیستیم که با ننگ بمیریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فردا آبی ها خون گریه می کنند ! نکن ای صبح طلوع ! نکن ای صبح طلوع!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

غروب پاییزه اس اس غم انگیزه گل های پرسپولیس اشکاشو می ریزه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

استقلال قهرمان می شه خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه استقلال قهرمان می شه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قسم به هر چی مرده استقلالیه نامرده وقتی میاد استادیوم شیش تایی برمی گرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پرسپولیس یعنی هواداران عاشق داشتن پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خون من سرخه مث  رنگ  بلوز پرسپولیس گاهی وقتا پیش میاد که خواب  پروین می بینم یه پا فوتبالیست میشم تو قلب خواب خودم با بچه هامون توی تمرین می بینم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وعده ی ما تو داربی وقت گریه ی آبی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو کز محنت دسته سه بی غمی سرافراز و سرخی، بخندا همی توانا بود هرکه قرمز بود ز شیشتا دل شیر غران بود !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به استقلالیه می گن درد عشق بدتره یا درد دندون ؟ می گه هنوز تو دربی ۶ تا گل نخوردی !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امسال پرسپولیس چند تا گل به استقلال می زنه ؟ فال گیر: یه لحظه صبر کن ببینم والا تعدادش انقدر زیاده تو فنجون جا نمی شه ! پسر اون لگن وردار بیار !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پرسپولیس ای شمع شب افروز عشق ای بهــاریـــن قــصـــه پــیـــروز عــشـق ای ســرور سـیــنــــه هـای پرز و چـــاک ای نــمـــاد رزم و عــظـــم و حس پــاک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هیچکی جلودار تو نیست نمرهء فوتبال تو بیست قرمز رنگ پیرهنت با سرخی خون یکیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خــوشــتـریـــن رنــگ مـحـبت در وجـود ای کــه پیـــکــارت تعــصـب می ســرود بـــا تــو هســتـــم با ای یــــار نفـیـــس پرسپولیسم پرسپولیسم پرسپولیس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرجا سخن از پرسپولیس است جای بچه های استقلالی خیس است !