بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آقا قضیه چیه توی دعوا فقط وسایل منه که به چشم میخوره وخوش دسته واسه پرتاب کردن؟حالا هرچی باشه حتی به کفشم هم رحم میکنن!والا یکم مراعات کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی از همکارای مامانم هر وقت منو می بینه بهم میگه: سلیمانی قربونت بشه! شاید فکر کنین سلیمانی اسم خودشه ولی نه! اسم یکی از همکاراشه که ازش خوشش نمیاد! یعنی از کیسه ی خلیفه می بخشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اولا که ست تاب باکس اومده بود و شبکه نمایش پخش آزمایشی بود بابام فکر میکرد اسم شبکه آزمایش هست !!!!!!!!! تا تلویزیون رو روشن میکردیم میگفت بزن شبکه آزمایش فیلمای قشنگی داره ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون مامانم اولین کاری که میکنه اینه که میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه … یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یادمه وقتی بچه بودم من و خواهرم(من و اون دوقولوییم)با دختر عمم داشتیم قایم موشک بازی میکردیم بعد تو این همه صد تا جا دختر عمم رفته تو یخچال قایم شده نمی دونم چه شکلی جاش شده...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اَز وَختــــــی نـــامـــزد کــــردم ... اَ داداش ٍ 6ســـالم میپــــرسن : میخـــوای در آینـــده چیـــکاره شی؟؟ میـــگه : میخـــوام شـــوهَــــر شم!!! داداش ٍ دارم مـــن ؟؟؟؟ ;-)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چن سال پیش حال مادر بزرگم بهم می خوره بعد تا بیمارستان نرسیده ........... خدا رحمتش کنه بعد یکی تو بیمارستان از عموم می پرسه حال مادرت چطور ه عموم میگه بد نیست فعلاً که مرده !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مشتری اومده واسه خونه میگه : بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه … بابام برگشته میگه : میخوای زیرگذر بزنیم از تو آشپزخونه بیای بیرون ؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به سلامتی داداش گلمون" امیر 21"که بعد چند ماه برگشه بزن اون لایک قشنگه روو...!!من که خودم خیلی دوس داشتم دوباره برگرده

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم رپ میگوشم. بابام اومدہ میگه:خوانندش کيه؟ ميگم:هيچکس! يکي پس کلم ميزنه و ميگه:به بابات درس جواب بده احمق! من :| بابام :-€

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندایی من با افتخار تعریف میکنه ک اولین باری ک پیتزا خوردم با نون بربری خوردم!!!!!!! واقعا که

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خـواهـرزادم تـو مـراسـم خـتـم قـرآن بـرگـشـتـه بـم مـیـگـه: خـالـه آهـنـگ مـذهـبـی بـذار!!!!:^) بـچـم مـنـظـورش مـداحـی بـود....!!!:^)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو خونه ما یه قانونی داریم که هرچی رو هم که من نخورده باشم ولی فحشش رو من میخورم....هرکاری هم نکرده باشم درهرصورت افتخار فحش هاش مال منه....فک و فامیل شما هم اینجورین آیا؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اینکه مامان بابام اجازه نمیدن بچه های زیر پونزده ساله فامیل به نصیحتای گوهربار و جوکهای من گوش کنن به معنی بی ادبی من نیس ! به معنی بی جنبه گی اوناس !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بـه بـابـام مـیـگـم بـابـا خـیـلـی دوسـت دارم.... دسـتـشـو گـذاشـتـه رو شـونه هـام مـیـگـه : بـیـا دوسـت مـعـمـولـی،بـاشـیـم !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم خمیازه میکشم دختر داییم میگه: تا دهنت بازه این داداشه مارم صدا کن!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آقا قضیه چیه توی دعوا فقط وسایل منه که به چشم میخوره وخوش دسته واسه پرتاب کردن؟حالا هرچی باشه حتی به کفشم هم رحم میکنن!والا یکم مراعات کنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی از همکارای مامانم هر وقت منو می بینه بهم میگه: سلیمانی قربونت بشه! شاید فکر کنین سلیمانی اسم خودشه ولی نه! اسم یکی از همکاراشه که ازش خوشش نمیاد! یعنی از کیسه ی خلیفه می بخشه!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اولا که ست تاب باکس اومده بود و شبکه نمایش پخش آزمایشی بود بابام فکر میکرد اسم شبکه آزمایش هست !!!!!!!!! تا تلویزیون رو روشن میکردیم میگفت بزن شبکه آزمایش فیلمای قشنگی داره ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر وقت مهمون میخواد بیاد خونمون مامانم اولین کاری که میکنه اینه که میاد تو اتاق ما پسرا اسپری خوشبو کننده میزنه … یعنی رسمن ما رو به چشم راسو میبینه !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یادمه وقتی بچه بودم من و خواهرم(من و اون دوقولوییم)با دختر عمم داشتیم قایم موشک بازی میکردیم بعد تو این همه صد تا جا دختر عمم رفته تو یخچال قایم شده نمی دونم چه شکلی جاش شده...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اَز وَختــــــی نـــامـــزد کــــردم ... اَ داداش ٍ 6ســـالم میپــــرسن : میخـــوای در آینـــده چیـــکاره شی؟؟ میـــگه : میخـــوام شـــوهَــــر شم!!! داداش ٍ دارم مـــن ؟؟؟؟ ;-)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چن سال پیش حال مادر بزرگم بهم می خوره بعد تا بیمارستان نرسیده ........... خدا رحمتش کنه بعد یکی تو بیمارستان از عموم می پرسه حال مادرت چطور ه عموم میگه بد نیست فعلاً که مرده !!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مشتری اومده واسه خونه میگه : بدی خونه اینه که در دستشویی تو حال باز میشه … بابام برگشته میگه : میخوای زیرگذر بزنیم از تو آشپزخونه بیای بیرون ؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به سلامتی داداش گلمون" امیر 21"که بعد چند ماه برگشه بزن اون لایک قشنگه روو...!!من که خودم خیلی دوس داشتم دوباره برگرده

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم رپ میگوشم. بابام اومدہ میگه:خوانندش کيه؟ ميگم:هيچکس! يکي پس کلم ميزنه و ميگه:به بابات درس جواب بده احمق! من :| بابام :-€

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندایی من با افتخار تعریف میکنه ک اولین باری ک پیتزا خوردم با نون بربری خوردم!!!!!!! واقعا که

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خـواهـرزادم تـو مـراسـم خـتـم قـرآن بـرگـشـتـه بـم مـیـگـه: خـالـه آهـنـگ مـذهـبـی بـذار!!!!:^) بـچـم مـنـظـورش مـداحـی بـود....!!!:^)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو خونه ما یه قانونی داریم که هرچی رو هم که من نخورده باشم ولی فحشش رو من میخورم....هرکاری هم نکرده باشم درهرصورت افتخار فحش هاش مال منه....فک و فامیل شما هم اینجورین آیا؟؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اینکه مامان بابام اجازه نمیدن بچه های زیر پونزده ساله فامیل به نصیحتای گوهربار و جوکهای من گوش کنن به معنی بی ادبی من نیس ! به معنی بی جنبه گی اوناس !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بـه بـابـام مـیـگـم بـابـا خـیـلـی دوسـت دارم.... دسـتـشـو گـذاشـتـه رو شـونه هـام مـیـگـه : بـیـا دوسـت مـعـمـولـی،بـاشـیـم !!! ^_^

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم خمیازه میکشم دختر داییم میگه: تا دهنت بازه این داداشه مارم صدا کن!!!!!!!