بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

: یکی بهم پیام داد: سلام جیگر!! . . . . گفتم:سلام سیرابی!! دیگه پیام نداد.. آیا تبعیض بین اندامهای بدن کار خوبی است؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آهای دختری که عشقت رو ول کردی و الان تو فکر اینی که جاشو با یه غریبه پر کنی . . . . . . . سلام با من دوس میشی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حالم از دوست داشتن هان های امروزی داره بهم میخوره . . . . . . چیه اومدی پایین مگه استفراغ هم دیدن داره.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تلاش کن لایک در نگاه تو باشد،نه در پستی که بدان مینگری... . . . . انجمن حمایت از لایک نخور ها!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از خدا که پنهون نیست . . . ولی خدا رو صدهزار مرتبه شکر که از شما پنهونه !!! وگرنه میذاشتین تو وایبر و اینستاگرام الان کل ایران میدونستن !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یک بار اومدیم به در بگیم دیوار بشنوه چوب لباسی بهش برخورد ^_^ آخه چه وضعشه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سوال امتحان تاریخ ساله 3393: سرنوشت قوم اهواز چه شد؟ قومی بودند متعلق به قریب 2000ساله پیش که در زیر خاک مدفون شدند!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

* توجه توجه * تست جدید برای ازدواج : قبل از ازدواج ی بار طرفو بنداز تو اسخر . . . اگه رو اب موند.........شک نکن که کلا پروتزه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سری از آدمها هم هستن هرچی هم بهشون نگاه کنی سیر نمیشی . . . چیه فکر میکنی جذبه دارن؟ نخیر چون شما گشنه ای

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بر روی سنگ قبرم بنویسید . . . . . . تا آخرین نفس پست گذاشت ولی نیمه ی گور به گور شدشو پیدا نکرد.. مرض نخند پستم غمگینه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پیر زنی رفت داروخانه برای درد مفاصلش دارو بخره اقا بهش گفت خوشکل خانم امر بفرمایید پیرزنه فوری عصاشو پرت کرد کمرشو راست کرد گفت رژ لب میخواستم عزیزم….

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو نگاه شتر يه حسرتي هست . انگار ١ تست بيشتر ميزد صنعتي شريف قبول ميشد!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم.. ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند.. . . . عهههه لباسم و برعکس پوشیدم که!! فکر کردم عاشق شدم!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حس بد یعنی : . . . . . . فیلم رقصیدن ۱۰ سال پیشتو توی جمع ببینی!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ایــــــــنکه سر کلاس شیمی اهنگ گوش میدم یه چیز عادیه^_____^ . . . اینکه وسطش اهنگ غمگین میاد گریم میگیره خودمو کشته^_______^:D

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عبارت «خاك برسرت» تو اهواز، ديگه فحش محسوب نميشه... يه جور گزارش وضع هواست:/ خدايا اينجا بارون اومد شكرت... بيزحمت اين ابرا رو فوت كن جنوب كشور:|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

: یکی بهم پیام داد: سلام جیگر!! . . . . گفتم:سلام سیرابی!! دیگه پیام نداد.. آیا تبعیض بین اندامهای بدن کار خوبی است؟؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آهای دختری که عشقت رو ول کردی و الان تو فکر اینی که جاشو با یه غریبه پر کنی . . . . . . . سلام با من دوس میشی؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حالم از دوست داشتن هان های امروزی داره بهم میخوره . . . . . . چیه اومدی پایین مگه استفراغ هم دیدن داره.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تلاش کن لایک در نگاه تو باشد،نه در پستی که بدان مینگری... . . . . انجمن حمایت از لایک نخور ها!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از خدا که پنهون نیست . . . ولی خدا رو صدهزار مرتبه شکر که از شما پنهونه !!! وگرنه میذاشتین تو وایبر و اینستاگرام الان کل ایران میدونستن !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یک بار اومدیم به در بگیم دیوار بشنوه چوب لباسی بهش برخورد ^_^ آخه چه وضعشه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سوال امتحان تاریخ ساله 3393: سرنوشت قوم اهواز چه شد؟ قومی بودند متعلق به قریب 2000ساله پیش که در زیر خاک مدفون شدند!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

* توجه توجه * تست جدید برای ازدواج : قبل از ازدواج ی بار طرفو بنداز تو اسخر . . . اگه رو اب موند.........شک نکن که کلا پروتزه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سری از آدمها هم هستن هرچی هم بهشون نگاه کنی سیر نمیشی . . . چیه فکر میکنی جذبه دارن؟ نخیر چون شما گشنه ای

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بر روی سنگ قبرم بنویسید . . . . . . تا آخرین نفس پست گذاشت ولی نیمه ی گور به گور شدشو پیدا نکرد.. مرض نخند پستم غمگینه :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پیر زنی رفت داروخانه برای درد مفاصلش دارو بخره اقا بهش گفت خوشکل خانم امر بفرمایید پیرزنه فوری عصاشو پرت کرد کمرشو راست کرد گفت رژ لب میخواستم عزیزم….

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو نگاه شتر يه حسرتي هست . انگار ١ تست بيشتر ميزد صنعتي شريف قبول ميشد!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯿﮑنم.. ﺑﻐﺾ گلویم را میسوزاند.. . . . عهههه لباسم و برعکس پوشیدم که!! فکر کردم عاشق شدم!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حس بد یعنی : . . . . . . فیلم رقصیدن ۱۰ سال پیشتو توی جمع ببینی!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ایــــــــنکه سر کلاس شیمی اهنگ گوش میدم یه چیز عادیه^_____^ . . . اینکه وسطش اهنگ غمگین میاد گریم میگیره خودمو کشته^_______^:D

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عبارت «خاك برسرت» تو اهواز، ديگه فحش محسوب نميشه... يه جور گزارش وضع هواست:/ خدايا اينجا بارون اومد شكرت... بيزحمت اين ابرا رو فوت كن جنوب كشور:|