بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوستم اومده خونمون مامانم غذا کشیده بخوریم میخواست بگه بشقابا رو پر نیارین (یعنی غذاتونو بخورین )گفت بشقابارو خالی نیارین هیچی دیگه مردیم از خنده ... فک وفامیل داریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدایا توبه از دست این گودزیلا ها :[[ خواهر زاده بنده داشت گل بازی میکرد بهش گفتم نکن دستت کثیف میشه" گفت خاله هر وقت گفتم جسد بپر وسط! در ضمن اولین پستمه

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاغا اين مادربزرگ ما هروت زنگ ميزنه خونمون وقتي من گوشيرو ور ميدارم بعد از اينکه اسم همه نوه هاشو ميگه وقتي به من اسم من ميرسه ميگه اصن ولش کن مامانت هست. فکنم چون نوه واقعيش نيستم اسممو يادش ميره :)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه پسر خاله دارم که هروقت میره خونه عموش موقع برگشت به خونه کل پسر عموهاش میان خونشون. فکر کنم این پسر عموهاش عشق تلافی مهمونی دارن عایا اونا فکو فامیله که داره ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو اتاق نشسته بودم بابام سطل آشغال رو آورد گذاشت جلوم و گفت همه چیز آمادس فقط کافیه دهنتو باز کنی!!!  هیچی دیگه الان دارم دنبال پدر و مادر واقعیم میگردم....

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چند روز پیش اتاقمو داشتم تمیز میکردم مامانم اومده تو میگه عزیزم کلفتی چقد بهت میاد!!!!!(و این چنین شد که محبت مادری اغاز شد و ارزویه موفقیت فرزند در دل مادر جاری شد)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دارم بازی ایرانو میبینم در ضمن بگم بابام ازون ضد(زد) فوتبالیاست بازیکنه کره شوتیده تیر دروازه مسه زلزله 8 ریشتر میلرزه بعد میگه ای وای خیلی قشنگ زد چرا گل نشد. فک و فامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکی فامیلامون رفته خونه دوستش مهمونی.بعد نهار که خورده...بهشون گفته دست شما درد نکنه خیلی خوشمزه بود مخصوصا نوشابش

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز داشتم فوتبال میدیدم خواهر کوچیکم اومد ازم پرسید:کلیه مو کجاس؟ گفتم مو کلیه نداره گفت نه مو کلیه داره رو شامپو نوشته:برای کلیه مو ها!!!!!!! اینم خواهر ما داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیشـب خـواب دیـدم دارم میـرم تـو یه اٍستخـر زَنـونـه، تـا درو وا کَـردم گوشـه بالا خوابـم نوشـت M3-8 بعـد هــم صفحـه پیوندهـا بـاز شٌـد، خلاصــــــــــــــــه یهـو از تو یه مسجـد سَـر درآوردم؛دی:)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما تو فامیـلمون هَرکـی دختـر نداره میگـه اَگه دخـتـــر داشتـم میدادمـش به تـو ..... فـک و فامیلـه داریـم؟ 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اغا همین الان داداشم داشت می گفت: مغازه کناریمون نخود ریز داره ،درشت و خوب الان من موندم اخرش نخوده ریز بوده یا درشت اخه داداش سوتی بده من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امـروز رفتـه بـودم خونـه مـادر بزرگـم اینـا، مـادر بزرگـم بجای اینکه جواب سلاممــو بده، در اومـده میگـه: مـادرجـون وقتـی موهـاتو اینجـوری سیـخ سیخـی میکنـی شبیـه فٍرچـه توالٍـت میشـی!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خداحافظی کردم خواستم برم برگشته میگه ببخشید شما؟ من 0-o شوهر خاله جان :(  فک و فامیله ما داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بابای من ی زمانی اصلااز کامپیوترسر در نمیاره نمیدونم چطورزمانی که ادلیست های مااضافه میشن بابای من بیل گیتس میشه اصن ی وضی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یکـی از نکات جالب تیکـه ی “ببین با کیا شـدیم ۷۵ میلیـون ” اینـه کـه بیشتر از۶۰ میلیون ایـرانی از این تیکـه استفـاده میکنـن:)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوستم اومده خونمون مامانم غذا کشیده بخوریم میخواست بگه بشقابا رو پر نیارین (یعنی غذاتونو بخورین )گفت بشقابارو خالی نیارین هیچی دیگه مردیم از خنده ... فک وفامیل داریم !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدایا توبه از دست این گودزیلا ها :[[ خواهر زاده بنده داشت گل بازی میکرد بهش گفتم نکن دستت کثیف میشه" گفت خاله هر وقت گفتم جسد بپر وسط! در ضمن اولین پستمه

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاغا اين مادربزرگ ما هروت زنگ ميزنه خونمون وقتي من گوشيرو ور ميدارم بعد از اينکه اسم همه نوه هاشو ميگه وقتي به من اسم من ميرسه ميگه اصن ولش کن مامانت هست. فکنم چون نوه واقعيش نيستم اسممو يادش ميره :)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه پسر خاله دارم که هروقت میره خونه عموش موقع برگشت به خونه کل پسر عموهاش میان خونشون. فکر کنم این پسر عموهاش عشق تلافی مهمونی دارن عایا اونا فکو فامیله که داره ؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو اتاق نشسته بودم بابام سطل آشغال رو آورد گذاشت جلوم و گفت همه چیز آمادس فقط کافیه دهنتو باز کنی!!!  هیچی دیگه الان دارم دنبال پدر و مادر واقعیم میگردم....

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چند روز پیش اتاقمو داشتم تمیز میکردم مامانم اومده تو میگه عزیزم کلفتی چقد بهت میاد!!!!!(و این چنین شد که محبت مادری اغاز شد و ارزویه موفقیت فرزند در دل مادر جاری شد)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دارم بازی ایرانو میبینم در ضمن بگم بابام ازون ضد(زد) فوتبالیاست بازیکنه کره شوتیده تیر دروازه مسه زلزله 8 ریشتر میلرزه بعد میگه ای وای خیلی قشنگ زد چرا گل نشد. فک و فامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکی فامیلامون رفته خونه دوستش مهمونی.بعد نهار که خورده...بهشون گفته دست شما درد نکنه خیلی خوشمزه بود مخصوصا نوشابش

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز داشتم فوتبال میدیدم خواهر کوچیکم اومد ازم پرسید:کلیه مو کجاس؟ گفتم مو کلیه نداره گفت نه مو کلیه داره رو شامپو نوشته:برای کلیه مو ها!!!!!!! اینم خواهر ما داریم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیشـب خـواب دیـدم دارم میـرم تـو یه اٍستخـر زَنـونـه، تـا درو وا کَـردم گوشـه بالا خوابـم نوشـت M3-8 بعـد هــم صفحـه پیوندهـا بـاز شٌـد، خلاصــــــــــــــــه یهـو از تو یه مسجـد سَـر درآوردم؛دی:)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما تو فامیـلمون هَرکـی دختـر نداره میگـه اَگه دخـتـــر داشتـم میدادمـش به تـو ..... فـک و فامیلـه داریـم؟ 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اغا همین الان داداشم داشت می گفت: مغازه کناریمون نخود ریز داره ،درشت و خوب الان من موندم اخرش نخوده ریز بوده یا درشت اخه داداش سوتی بده من دارم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امـروز رفتـه بـودم خونـه مـادر بزرگـم اینـا، مـادر بزرگـم بجای اینکه جواب سلاممــو بده، در اومـده میگـه: مـادرجـون وقتـی موهـاتو اینجـوری سیـخ سیخـی میکنـی شبیـه فٍرچـه توالٍـت میشـی!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خداحافظی کردم خواستم برم برگشته میگه ببخشید شما؟ من 0-o شوهر خاله جان :(  فک و فامیله ما داریم؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بابای من ی زمانی اصلااز کامپیوترسر در نمیاره نمیدونم چطورزمانی که ادلیست های مااضافه میشن بابای من بیل گیتس میشه اصن ی وضی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یکـی از نکات جالب تیکـه ی “ببین با کیا شـدیم ۷۵ میلیـون ” اینـه کـه بیشتر از۶۰ میلیون ایـرانی از این تیکـه استفـاده میکنـن:)