بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن عموم نشسته جدول حل کرده... یه سوال بود "گاومیش تبتی" چی جلوش نوشته باشه خوبه؟ "مــیــش"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من که رکیک ترین فحشه بابام "دیوانه" و بدترین فحش مامانم "بی شخصیت"بود شدم این..!! . . . . . . . . . خدایا به این وقت عزیز بچمو به تو سپردم...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه سال پیش خواستم زن بگیرم بعدچن روز خالم زنگید گفت اول میای خاستگاری دخرخالت جواب منفی میگیری بعد هر قبرستونی خواستی برو :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زن دایی ما یه پنج قلو زاییده که اتفاقا همه شون دخترن و خیلی ام زشتن.بعد حالا اسمشونو چی گذاشته؟ الناز.مهناز.فریناز.پریناز.سروناز.بعد همه شونم نازی صدا میکنه :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه بار ننم با عموم و زن عموم دعواش شده بود اومده بود خونه به بابام میگفت: برادرت خودش خوبه ولی ترک تحصیل حرفای زنش قرار میگیره …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مامانم تو سینی لواشک درست کرده کنده نمیشه رو همون لواشکا چایی میزاریم میاریم میخوریم :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خالم به پسرش که 3 سالشه میگه : میخوای بری دستشویی شلوارتو بیرون درنیار٬زشته! همون تو دربیار... بچه اش رفت تو دستشویی شلوارشو درآورد بعد اومد بیرون گذاشت رو مبل رفت تو :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خواهر من وچند تا دیگه فامیلامامون تو خیابون دور دور میکردن یکی از فامیلامونو میبینن از پشت سرش پنج نفری صدای سگ در میارن طرف میپره هوا به طول 2 متر بعد :| من از شما میپرسم ایا فک فامیل ما درس میشن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داشتم کتابامو جلد میکردم هی هوا میرفت زیرش اعصابم خرد شده بود گفتم مامان شما جلد کن گف منکه بدتر جلد میکنم گفتم من no asab هستما! بابام کاملا ریلکس برگشت گفت عزیزم تو no شعوری!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرز داستان گفتن مامان من برای برادر زاده ده ماهم: یه روز یه مارمولکه میخواسته سوسکرو بخوره سوسکه میگه وای وای وای منو نخور من توی اکوسیستم نقش دارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتی خونه رو خالی گیر میاری واسه رفع حاجت انگار دنیارو بت دادن همین که کارتو میکنی یهو یه نفرمیادتو! ضایع میشی فکوفامیل وقت نشناسه داریم ایا?

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا یه خاله دارم پولدارررررر پول ازشون میریزه تولده ما شد گفتی یه کادوی انچنانی میده دیگه . امده یه فلشه اشانتیون داده یه خندهییی کرد که .... این فامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خـوشم میـاد از داداشـم فـهمیـدس درکـش بالاس...^_^ یـه کـم اشـک میـاد پَرِ چـشمام  مـیگه:هـا چیـه شـوهـر مـیخوایی...^_^ قـربون داداش گـودزیلای خـودم بـرم... O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوابیده بودم بابام طوری اومد بالا سرم دااد زد ظهره هاااا . . . . . . انگار تقصیر منه که ظهره فک و فامیله من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کلاً یه 100 هزار تومن پول به صورت ثابت تو خانواده‌ی ما وجود داره که در روزهای تولد بین اعضا جا به جا میشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دیروز باشوهرم رفتیم برای نینمون لباس بخریم بعد از یه لباسی خوشش اومد گفت با اینا ناز میشه شبیه خر میشه فک و فامیله ما داریم :|

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن عموم نشسته جدول حل کرده... یه سوال بود "گاومیش تبتی" چی جلوش نوشته باشه خوبه؟ "مــیــش"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من که رکیک ترین فحشه بابام "دیوانه" و بدترین فحش مامانم "بی شخصیت"بود شدم این..!! . . . . . . . . . خدایا به این وقت عزیز بچمو به تو سپردم...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه سال پیش خواستم زن بگیرم بعدچن روز خالم زنگید گفت اول میای خاستگاری دخرخالت جواب منفی میگیری بعد هر قبرستونی خواستی برو :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زن دایی ما یه پنج قلو زاییده که اتفاقا همه شون دخترن و خیلی ام زشتن.بعد حالا اسمشونو چی گذاشته؟ الناز.مهناز.فریناز.پریناز.سروناز.بعد همه شونم نازی صدا میکنه :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه بار ننم با عموم و زن عموم دعواش شده بود اومده بود خونه به بابام میگفت: برادرت خودش خوبه ولی ترک تحصیل حرفای زنش قرار میگیره …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مامانم تو سینی لواشک درست کرده کنده نمیشه رو همون لواشکا چایی میزاریم میاریم میخوریم :))))

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خالم به پسرش که 3 سالشه میگه : میخوای بری دستشویی شلوارتو بیرون درنیار٬زشته! همون تو دربیار... بچه اش رفت تو دستشویی شلوارشو درآورد بعد اومد بیرون گذاشت رو مبل رفت تو :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خواهر من وچند تا دیگه فامیلامامون تو خیابون دور دور میکردن یکی از فامیلامونو میبینن از پشت سرش پنج نفری صدای سگ در میارن طرف میپره هوا به طول 2 متر بعد :| من از شما میپرسم ایا فک فامیل ما درس میشن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داشتم کتابامو جلد میکردم هی هوا میرفت زیرش اعصابم خرد شده بود گفتم مامان شما جلد کن گف منکه بدتر جلد میکنم گفتم من no asab هستما! بابام کاملا ریلکس برگشت گفت عزیزم تو no شعوری!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرز داستان گفتن مامان من برای برادر زاده ده ماهم: یه روز یه مارمولکه میخواسته سوسکرو بخوره سوسکه میگه وای وای وای منو نخور من توی اکوسیستم نقش دارم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتی خونه رو خالی گیر میاری واسه رفع حاجت انگار دنیارو بت دادن همین که کارتو میکنی یهو یه نفرمیادتو! ضایع میشی فکوفامیل وقت نشناسه داریم ایا?

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا یه خاله دارم پولدارررررر پول ازشون میریزه تولده ما شد گفتی یه کادوی انچنانی میده دیگه . امده یه فلشه اشانتیون داده یه خندهییی کرد که .... این فامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خـوشم میـاد از داداشـم فـهمیـدس درکـش بالاس...^_^ یـه کـم اشـک میـاد پَرِ چـشمام  مـیگه:هـا چیـه شـوهـر مـیخوایی...^_^ قـربون داداش گـودزیلای خـودم بـرم... O_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوابیده بودم بابام طوری اومد بالا سرم دااد زد ظهره هاااا . . . . . . انگار تقصیر منه که ظهره فک و فامیله من دارم؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کلاً یه 100 هزار تومن پول به صورت ثابت تو خانواده‌ی ما وجود داره که در روزهای تولد بین اعضا جا به جا میشه.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دیروز باشوهرم رفتیم برای نینمون لباس بخریم بعد از یه لباسی خوشش اومد گفت با اینا ناز میشه شبیه خر میشه فک و فامیله ما داریم :|